[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
   กลับหน้าหลัก

เขตการปกครอง

 

         ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์แบ่งเขตการปกครองท้องที่ตาม พรบ. ลักษณะปกครองท้องที่   .. 2457 
         แบ่งออกเป็น  16  หมู่บ้านดังนี้

หมู่ 1     บ้านปากน้ำ                         หมู่ 9     บ้านท่าหัวแหวน          

หมู่ 2     บ้านป่าแสม                         หมู่ 10  บ้านท่าหัวแหวน         

หมู่ 3     บ้านแถวกลางใกล้                  หมู่ 11  บ้านเขาชำห้าน

หมู่ 4     บ้านแถวกลางไกล                  หมู่ 12  บ้านเขาชำห้าน

หมู่ 5     บ้านคลองกลอย                    หมู่ 13   บ้านท่าเขา

หมู่ 6     บ้านปลายเนิน                      หมู่ 14  บ้านเขาน้อย   

หมู่ 7     บ้านท่าหัวแหวน                    หมู่ 15  บ้านเขาน้อย

หมู่ 8     บ้านท่าหัวแหวน                    หมู่ 16  บ้านเกาะแมว

 

ประชากร  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์มีจำนวนทั้งสิ้น  8,999  คน เป็นชาย  4,402  คน   เป็นหญิง  4,597  คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,173  ครัวเรือน

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจำนวนประชากรในตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

ปากน้ำ

432

472

498

970

2

ป่าแสม

450

606

649

1,255

3

แถวกลางใกล้

203

309

338

647

4

แถวกลางไกล

172

238

229

467

5

คลองกลอย

190

283

287

570

6

ปลายเนิน

151

250

231

481

7

ท่าหัวแหวน

118

158

174

332

8

ท่าหัวแหวน

217

288

315

603

9

ท่าหัวแหวน

109

145

140

285

10

ท่าหัวแหวน

112

195

196

391

11

เขาชำห้าน

197

239

258

497

12

เขาชำห้าน

114

134

171

305

13

ท่าเขา

291

453

459

912

14

เขาน้อย

162

202

216

418

15

เขาน้อย

107

163

162

325

16

เกาะแมว

146

265

269

534

 

ทะเบียนบ้านกลาง

2

2

5

7

รวม

3,173

4,402

4,597

8,999

           

สภาพทางสังคม

          โรงเรียนประถมศึกษา                   4        แห่ง

กศน.ตำบล                               1        แห่ง

บ้านหนังสือชุมชน                       1       แห่ง              

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      1        แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน         2        แห่ง

วัด                                         4        แห่ง

สำนักสงฆ์                                1        แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     1        แห่ง

สถานีตำรวจ                              1        แห่ง

 

 เข้าชม : 515
 

กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ 098-4545586 E-mail : aung_tai@hotmail.com  Facebook :  Preeyanun Thasamol 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin