[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์ได้ขอใช้อาคารของโรงพยาบาลแหลมสิงห์หลังเก่า  เป็นอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  และในปี  พ.ศ. 2552 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีนโยบาย ให้ยกระดับศูนย์การเรียนชุมชนเป็น กศน.ตำบล โดย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ได้ดำเนินการปรับเป็น กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ และดำเนินการจัดพิธีเปิดภายในวันที่  6 กรกฎาคม 2553  จึงได้ใช้ชื่อว่า “กศน. ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์” นับตั้งแต่นั้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ทางโรงพยาบาลแหลมสิงห์ ได้มีการยกเลิกการใช้อาคารดังกล่าว กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จึงไปขอใช้อาคารเรียนของ โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) เป็นอาคารในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 93/2 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นที่ทำการในปัจจุบัน

กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน สามารถแบ่งกิจกรรมหลักของ กศน.ตำบล ได้ดังนี้

1.  จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อ ยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกําลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าชม : 872
 

กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ 098-4545586 E-mail : aung_tai@hotmail.com  Facebook :  Preeyanun Thasamol 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin