[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก


ประวัติตำบล
                ตำบลบางกะไชยตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 12 องศา 32 ลิปดา 33 ฟิลิปดาเหนือ  ลองติจูดที่101 องศา 58 ลิปดา 38 ฟิลิปดาตะวันออก  - เส้นละติจูดที่ 12 องศา 28 ลิปดา 13 ฟิลิปดาเหนือ   ลองติจูดที่102 องศา 3 ลิปดา 38 ฟิลิปดาตะวันออก  และเส้นละติจูดที่ 12 องศา27 ลิปดา 35 ฟิลิปดาเหนือ   ลองติจูดที่102 องศา 1 ลิปดา 29 ฟิลิปดาตะวันออก  - เส้นละติจูดที่ 12 องศา 33 ลิปดา 2 ฟิลิปดาเหนือ   ลองติจูดที่102 องศา 0 ลิปดา 28 ฟิลิปดาตะวันออก มีน้ำล้อมรอบ3ด้านและส่วนที่เป็นเกาะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 4 กิโลเมตรโดยทิศเหนือติดต่อกับตะกาดเง้าอำเภอท่าใหม่ ตำบลบางกะจะและตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โดยมีแม่น้ำบางแฉลบและแม่น้ำจันทบุรีกั้นเขตตำบลทิศใต้ติดอ่าวไทย(อ่าวบางกะไชย)  ทิศตะวันออก   ติดตำบลปากน้ำแหลมสิงห์และตำบลบางสระเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี โดยมีแม่น้ำจันทบุรีกั้นเขตตำบล ทิศตะวันตกติดบ้านวังวนตำบลตะกาดเง้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตำบลบางกะไชยอยู่ห่างอำเภอแหลมสิงห์ระยะทางโดยประมาณ2กิโลเมตรห่างจากจังหวัดจันทบุรี25 กิโลเมตรโดยประมาณ การเดินทางสู่ตำบลบางกะไชยสามารถเดินทางได้สามเส้นทางดังนี้  :เส้นทางแรกจากอำเมืองจันทบุรีใช้ถนนพระยาตรังเข้าสู่อำเภอท่าใหม่และจากอำเภอท่าใหม่ใช้ถนนท่าใหม่สวัสดิชัย  (ทางหลวงชนบทจบ6001) : เส้นทางที่สองจากแยกถนนสุขุมวิท(จันทบุรีตราด)บริเวณตำบลพลิ้วใช้ถนนพลิ้วแหลมสิงห์(ทางหลวงแผ่นดิน3149)  เข้าสู่อำเภอแหลมสิงห์ข้ามสะพานแหลมสิงห์  (สะพานตากสินมหาราช) :เส้นทางที่สามจากแยกถนนสุขุมวิท(กรุงเทพฯจันทบุรี)  บริเวณตำบลปากน้ำประแสร์  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ใช้ถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล (ทางหลวงชนบทจบ4002)จนถึงอำเภอแหลมสิงห์

       ลักษณะภูมิประเทศ

               ทางบก

               พื้นที่ตำบลบางกะไชยมีทั้งสิ้น 29.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 18,625 ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งพื้นที่จะเป็นที่ลุ่มหรือที่หล่มดินเป็นดินทรายและเป็นป่าเลนน้ำเค็มในอดีตพื้นที่เป็นที่นาข้าวปัจจุบันเป็นบ่อกุ้งและบ่อปลากะพงและปลาเก๋า มีภูเขาที่สำคัญ คือเขาแหลมสิงห์ ตั้งอยู่บ้านแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1   สูงจากระดับน้ำทะเลประกลางประมาณ 140  เมตร และเขาบางกะไชยตั้งอยู่บ้านบางกะไชย บ้านหัวเขา หมู่ที่ 4 และ 8  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  52  เมตร  เขาหัวเขาตั้งอยู่บ้านหัวเขาหมู่ที่ 8  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  20  เมตร เขาอ่าวหมูตั้งอยู่บ้านอ่าวหมู หมู่ที่ 9 สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  85  เมตร  มีแม่น้ำ 2  สาย  คลอง 15 คลองน้ำในแม่น้ำเป็นน้ำกร่อย  การตั้งบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์อื่นส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของครัวเรือนหรือสิ่งก่อสร้างจะอาศัยอยู่ตามถนนถนนเส้นหลัก เช่นทางหลวงชนบทจบ 6001ทางหลวงชนบทจบ 4002 และติดกับชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน มีส่วนน้อยที่มีที่อยู่อาศัยตามที่ทำกินคิดเป็นร้อยละ 10 ครัวเรือน   โดยจะอาศัยกระจายกันอยู่ตามพื้นที่ทำกินของตนเอง

               พื้นที่ทั้งหมด 18,625ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 16,310ไร่ จำนวน ครัวเรือนที่มีอยู่ตามสำมะโนประชากร 733 ครัวเรือน ทำนากุ้ง 79 ครัวเรือน เลี้ยงปลาเก๋า 209 ครัวเรือนเลี้ยงปลากะพง   5 ครัวเรือน ประมงเรือเล็ก 148 ครัวเรือน ประมงเรือขนาดใหญ่ 50ครัวเรือน ปลูกยางพารา 14ครัวเรือนสภาพของดินในตำบลบางกะไชยประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 5 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มดินชุดที่9,12,13,43,62 ซึ่งแบ่งได้ดังนี้กลุ่มดินชุดที่ 9 พบในบ้านเรือแตก บ้านหัวเขา บ้านบางกะไชยหมู่ที่4,5,6, กลุ่มดินชุดที่ 12,13 พบในบ้านสองพี่น้อง บ้านอ่าวหมู  กลุ่มดินชุดที่ 43 พบในบ้านคลองปลาดุก บ้านแหลมสิงห์ กลุ่มดินชุดที่ 62 พบใน บ้านแหลมสิงห์

การขึ้นลงของน้ำทะเลในอ่าวบางกะไชยเป็นแบบน้ำเดี่ยว คือมีการขึ้นและลงวันละครั้งเดียวในช่วงเดือน ตุลาคม มีนาคม น้ำทะเลจะขึ้นในช่วงกลางวันและลงในกลางคืน ในช่วงเดือนเมษายน กันยายน น้ำจะขึ้นในช่วงกลางคืนลงในเวลากลางวัน  ช่วงน้ำขึ้นกระแสน้ำจะไหลไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วเฉลี่ย 0.1-0.5 น็อต ช่วงน้ำลงกระแสน้ำจะไหลไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 0.1-0.5 น็อต บริเวณอ่าวบางกะไชยเวลาน้ำขึ้นจะขึ้นอย่างช้าๆแต่เวลาน้ำลงจะลงอย่างรวดเร็วกระแสน้ำจะเชี่ยวมากความเร็ว 5 น็อต การขึ้นลงของน้ำนี้จะมีผลต่อแม่น้ำและ      ลำคลองในตำบลบางกะไชยด้วย

 

               ลมที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศ

               ลมมรสุม เป็นลม เป็นลมที่พัดผ่านระหว่างทะเลกับชายฝั่งมีผลต่อสภาพลมฟ้าอากาศของตำบลบางกะไชยคือ

               1.ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมนี้จะพัดผ่านในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม (ลมว่าว)พัดจากพื้นที่ทวีปเอเชีย ช่วงระหว่างนี้ระดับน้ำในทะเลและลำคลองจะขึ้นสูงสุดเฉลี่ยประมาณ2.0– 2.5 เมตรจากน้ำทะเลปานกลาง(เกาะหลักประจวบคีรีขันธ์)

               2.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้จะพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม

               3.ลมพายุดีเปรสชั่น เป็นลมพายุหมุนซึ่งเกิดจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิค จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเดือน สิงหาคมถึงกันยายน

 

 

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้3ฤดูคือฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม- เมษายนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.95 – 28.83  องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 78.20 - 78.86 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1.0-7.0 มิลลิลิตร ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ27.07 – 27.94 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์80.20-84.79เปอร์เซ็นต์  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย18.6-53.5มิลลิลิตร ฤดูหนาวพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25.19 – 27.81 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62.44 - 74.85 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 0.5-3.0 มิลลิลิตร     

 

 
 

                     เข้าชม : 804
 

กศน.ตำบลบางกะไชย
7/2 หมู่ 8 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
โทร. 087-6194931

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin