โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลขลุง 20 266 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลบ่อ 19 255 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลเกวียนหัก 19 257 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลตะปอน 19 261 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลบางชัน 20 237 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลวันยาว 19 255 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลซึ้ง 20 263 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลมาบไพ 18 237 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลวังสรรพรส 22 291 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลตรอกนอง 22 299 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลตกพรม 18 261 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลบ่อเวฬุ 23 307 รายละเอียด
13 กศน.อำเภอขลุง 2 40 รายละเอียด
รวม 241 3229