โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลท่าใหม่ 16 307 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลยายร้า 20 357 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลสีพยา 23 326 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลบ่อพุ 19 369 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลพลอยแหวน 19 352 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลเขาวัว 24 377 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลเขาบายศรี 19 343 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลสองพี่น้อง 24 426 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลทุ่งเบญจา 18 369 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลรำพัน 18 332 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลโขมง 20 349 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลตะกาดเง้า 23 462 รายละเอียด
13 กศน.ตำบลคลองขุด 19 384 รายละเอียด
14 กศน.ตำบลเขาแก้ว 20 319 รายละเอียด
15 กศน.อำเภอท่าใหม่ 6 117 รายละเอียด
รวม 288 5189