โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลนายายอาม 24 382 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลวังโตนด 20 328 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลกระแจะ 26 439 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลสนามไชย 19 296 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลช้างข้าม 24 342 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลวังใหม่ 21 377 รายละเอียด
7 กศน.อำเภอนายายอาม 7 101 รายละเอียด
รวม 141 2265