โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลมะขาม 23 279 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลท่าหลวง 24 273 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลปัถวี 24 287 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลวังแซ้ม 27 307 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลฉมัน 24 290 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลอ่างคีรี 23 277 รายละเอียด
7 กศน.อำเภอมะขาม 28 240 รายละเอียด
รวม 173 1953