โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลปะตง 28 364 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลทุ่งขนาน 25 330 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลทับช้าง 25 326 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลทรายขาว 25 339 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลสะตอน 26 333 รายละเอียด
6 กศน.อำเภอสอยดาว 7 116 รายละเอียด
รวม 136 1808