โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลชากไทย 25 62 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลพลวง 25 93 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลตะเคียนทอง 26 96 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลคลองพลู 23 45 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลจันทเขลม 28 273 รายละเอียด
6 กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ 8 116 รายละเอียด
รวม 135 685