โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลตลาด 23 282 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลวัดใหม่ 22 254 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลคลองนารายณ์ 26 309 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลเกาะขวาง 22 257 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลคมบาง 22 251 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลท่าช้าง 23 248 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลจันทนิมิต 22 267 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลบางกะจะ 21 218 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลแสลง 23 281 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลหนองบัว 19 226 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลพลับพลา 22 243 รายละเอียด
12 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี 4 83 รายละเอียด
รวม 249 2919