โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลแก่งหางแมว 26 340 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลขุนซ่อง 22 297 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลสามพี่น้อง 21 324 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลพวา 25 383 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลเขาวงกต 19 287 รายละเอียด
6 กศน.อำเภอแก่งหางแมว 2 50 รายละเอียด
รวม 115 1681