โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 22 290 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลเกาะเปริด 16 215 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลหนองชิ่ม 20 198 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลพลิ้ว 22 259 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลคลองน้ำเค็ม 21 205 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลบางสระเก้า 21 369 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลบางกะไชย 25 279 รายละเอียด
8 กศน.อำเภอแหลมสิงห์ 7 129 รายละเอียด
รวม 154 1944