โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.ตำบลทับไทร 24 278 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 22 295 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลหนองตาคง 25 305 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลเทพนิมิต 22 267 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลคลองใหญ่ 23 306 รายละเอียด
6 กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน 3 56 รายละเอียด
รวม 119 1507