หลักสูตรกลุ่มอาชีพ

กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ

ลำดับ หลักสูตร ชั่วโมง กศน.อำเภอ ไฟล์
1ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ50กศน.อำเภอมะขาม
2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ18กศน.อำเภอแก่งหางแมว
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ24กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
4ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ30กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี