บุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

(บุคลากรทั้งหมด 20 คน)
นายประวิตร ทับเที่ยง
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีนายสัญญา ทองจินดา
ศึกษานิเทศก์
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี


นา​งสาวสุภาวินี​ วานนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ​


นายชัยชนะ  รจนากูล
พนักงานขับรถยนต์นายมาโนต สิตาธรรม
พนักงานบริการ


นางสาวเปรมใจ สรรพคง
นักจัดการงานทั่วไปนางสาวนิตยา วัฒนนามกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวรุ่งนภา สุขไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางจันทิมา หอมรื่น
นักจัดการงานทั่วไป


นายสราวุธ ธรรมจิตร
นักจัดการงานทั่วไปนางปวีณา โรเบิร์ทสัน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุพรรษา  สุขสมบูรณ์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศิริพรรณ  ทรัพย์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเชี่ยวชาญ ปัจจุสานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในนางสาวจิราภรณ์ หันตุลา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย อภิวัฒน์ ทิวคู่
นักวิชาการศึกษา


นางสาวมยุรี เรืองไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวอรอนงค์ กนึกรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีนายธีรศักดิ์ เค้าแก้ว
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่

นายประดิษฐ์ สร้อยมาลา
พนักงานรักษาความปลอดภัย


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์