ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

7 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภแแหลมสิงห์ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ไข่เค็มเรือแตก
วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภแแหลมสิงห์ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ไข่เค็มเรือแตก ซึ่งเกิดจากการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจาก กศน.ตำบลบางกะไชย จนกลายเป็นสินค้า OTOP ของตำบลบางกะไชย
เข้าชม : [29]
8 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทเขลม เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลจันทเขลม ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ มอบหมายให้ นางสาวภาวิณี สีน้อยขาว ครู กศน.ตำบลจันทเขลม เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้อง
เข้าชม : [56]
8 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลพลับพลา ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวอนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายอนุสรณ์ พัฒนพานิช ครู กศน.ตำบลพลับพลา เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลพลับพลา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จ
เข้าชม : [54]
8 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองพลู เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลคลองพลู ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ มอบหมายให้นายสรเพ็ชร โตวงษ์ ครู กศน.ตำบคลองพลู เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบ
เข้าชม : [54]
8 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทนิมิต เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลจันทนิมิต ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลจันทนิมิต เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลจันทนิมิต ประจำปี ๒๕๖๔ ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
เข้าชม : [49]
19 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google forms
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง โดยนางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง มอบหมายให้ นางจงกล ชีพชอบธรรม ครูอาสาสมัครฯ ดูแล กศน.ตำบลบ่อเวฬุ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google
เข้าชม : [90]
19 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ \"บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ\"
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ \"บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ\" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพรางกูร ประจำปี ๒๕๖๔
เข้าชม : [70]
16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง จัดการเรียนการ วิชาการเงินเพื่อชีวิต ๓ สค. ๓๒๐๒๙ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาวสุภาวดี สมมุ่ง ครู กศน.ตำบลปะตง
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลปะตง จัดการเรียนการ วิชาการเงินเพื่อชีวิต ๓ สค. ๓๒๐๒๙ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาวสุภาวดี สมมุ่ง ครู กศน.ตำบลปะตง
เข้าชม : [78]
16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวันยาว อำเภอขลุง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอขลุง โดยนางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง มอบหมายให้นางจงกล ชีพชอบธรรม ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๖๔ โดยรายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรมของตำบล
เข้าชม : [123]
9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลิ้ว และกศน.ตำบลบางกะไชย รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จากเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลพลิ้ว และกศน.ตำบลบางกะไชย โดยนางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยครูกศน.ตำบล รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จากเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร
เข้าชม : [77]
9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทพนิมิต จัดการเรียนการสอน ของกศน.ตำบลเทพนิมิต ผ่านทางออนไลน์
วันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลเทพนิมิต โดยนายพนา บรรจงปรุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโป่งน้้ำร้อน พร้อมด้วยนายพีรพงษ์ สิงสุขสวัสดิ์ ครู คศ.๑ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของกศน.ตำบลเทพนิมิต ผ่านทางออนไลน์
เข้าชม : [61]
9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลซึ้ง อำเภอขลุงเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลซึ้ง สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง โดยนางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง มอบหมายให้นางสาววรรณพร เกตุแก้ว ครู กศน.ตำบลซึ้ง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลซึ้ง สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
เข้าชม : [56]
9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง จัดการเรียนการ วิชาการเงินเพื่อชีวิต ๓ สค. ๓๒๐๒๙ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลปะตง จัดการเรียนการ วิชาการเงินเพื่อชีวิต ๓ สค. ๓๒๐๒๙ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาวสุภาวดี สมมุ่ง ครู กศน.ตำบลปะตง
เข้าชม : [53]
14 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบางกะไชย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบางกะไชย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [103]
14 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับพัฒนากรชุมชน อำเภอขลุง
วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับพัฒนากรชุมชน อำเภอขลุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง หมู่ที่ ๕ ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [91]
14 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกาะขวาง อำเภอมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตกแต่งกระเป๋ากระจูด เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ออนไลน์ออฟไลน์) ๔๕ ชั่วโมง
วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ได้นิเทศกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การตกแต่งกระเป๋ากระจูด เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ออนไลน์ออฟไลน์) ๔๕ ชั่วโมง ณ ห้องเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจ
เข้าชม : [95]
14 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทเขลม กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสานเส้นพลาสติก (รูปแบบออนไลน์) จำนวน ๔๕ ชั่วโมง
ในวันที่ ๑๒-๑๕, ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลจันทเขลม กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสานเส้นพลาสติก (รูปแบบออนไลน์) จำนวน ๔๕ ชั่วโมง ณ ห้องเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ
เข้าชม : [89]
14 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองพลู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ
ในวันที่ ๑๒-๑๕, ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลคลองพลู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสานเส้นพลาสติก (รูปแบบออนไลน์) จำนวน ๔๕ ชั่วโมง ณ ห้องเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
เข้าชม : [88]
14 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลวง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสานเส้นพลาสติก (รูปแบบออนไลน์) จำนวน ๔๕ ชั่วโมง
ในวันที่ ๑๒-๑๕, ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลพลวง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสานเส้นพลาสติก (รูปแบบออนไลน์) จำนวน ๔๕ ชั่วโมง ณ ห้องเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
เข้าชม : [49]
7 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนตำบลวันยาว อำเภอขลุง เข้าร่วมประชุมโครงการปฐมนิเทศการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศนตำบลวันยาว อำเภอขลุง เข้าร่วมประชุมโครงการปฐมนิเทศการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องเรียนออนไลน์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเ
เข้าชม : [79]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์