[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรายงานผลการดำเนินงาน

การศึกษาต่อเนื่อง  รูปแบบกลุ่มสนใจ  วิชาการทำขนมจีบ

หลักสูตร  ๕  ชั่วโมง 

ในวันที่  ๑๕ ธันวาคม  2561  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น.

 กศน.ตำบลจันทเขลม  ตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเรณู   เขตบรรจง                                             ครูอาสาสมัครฯ

 

๑. หลักการและเหตุผล

. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ  ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม

.เป็นหลักสูตรที่เน้นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 

๒. วัตถุประสงค์

.  มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง

๒.      ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

๓.        มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

.   มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.      มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

๓. เป้าหมาย

          ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

           ประชาชน จำนวน  ๘  คน

          ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

           ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาการทำขนมจีบ  สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม

. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

รายการ

การดำเนินงาน

การวางแผน(Plan)

๑.      เขียนแผนเพื่อขออนุมัติในการจัดโครงการ

๒.      ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓.      ดำเนินงานติดต่อประสาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ

๔.      กำหนดการจัดโครงการ

การปฎิบัติ (Do)

๑.      ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ

การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check)

๑.      กลุ่มเป้าหมายกรอกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

แนวทางการนำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)

๑.      นำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯมากำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

. ระยะเวลาดำเนินการ

     วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๑  

. สถานที่ดำเนินการ

               ณ   กศน.ตำบลจันทเขลม   ตำบลจันทเขลม   อำเภอเขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี 

. ผลการดำเนินโครงการ

.. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ

. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชน

จำนวน  ๘  คน

.. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อภาพรวมของโครงการ

                 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิชาการทำขนมจีบ   สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม

.. สรุปงบประมาณในการดำเนินโครงการ  จำนวน   ๒,๐๐๐.- บาท

.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน            -

. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ต่อไป       -

๑๐.ภาพกิจกรรม

-ภาพกิจกรรม-

       

  วิทยากรบรรยายขั้นตอนการผสมส่วนประสม การทำขนมจีบ

     

ผู้เรียนฝึกการห่อขนมจีบ

 

 


เข้าชม : 637
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลจันทเขลม
 ตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   0831772028
โทรสาร  039-309275  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin