[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

 

คลิกที่นี่เพื่อ Download

 
               
 
 
 
 
 

โครงงาน

  เรื่อง เครื่องดูดพ่น Desas

คณะผู้จัดทำ

นาย รุ่งโรจน์      รื่นมล              มัธยมศึกษาตอนปลาย

นาย นรินทร์      จันทมงคล         มัธยมศึกษาตอนปลาย

     นาย ศุภชัย       ในสิน              ประถมศึกษา

 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับภูมิภาค

ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

 

โครงงานเรื่อง              เครื่องดูดพ่น Desas

ผู้จัดทำโครงงาน          1. นาย รุ่งโรจน์           รื่นมล             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                             2. นาย นรินทร์            จันทมงคล        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                             3. นาย ศุภชัย             ในสิน             ระดับประถมศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา           นางสาวนลินพร  โภคสุทธิ์

กศน.อำเภอ                กศน.อำเภอเขาคิชฌกฎ   อำเภอเขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาการศึกษา       ปีการศึกษา 2560

 

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องดูดพ่น Desas  นี้จัดทำขึ้นเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศทำอาชีพกรีดยาง   ประสบปัญหาการใช้ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตจากน้ำยางพาราซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียปริมาณผลผลิตในฤดูฝน  ปัญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมาหลบตามถ้วยยางกัดต่อยได้ ปัญหาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อข้อมือและแขนจากการหิ้วกระป๋องน้ำยางเป็นเวลานานตลอดระยะเวลาในการเก็บผลผลิต

ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูล  ทำให้ทราบถึงความต้องการและแนวทางในการทำสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้เกษตรกรลดปัญหาดังกล่าวลง

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ เครื่องดูดพ่น Desas นี้ขึ้นเพื่อเป็นการลดปัญหา ประหยัดเวลา และอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โครงงาน เครื่องดูดพ่น  Desas  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู  กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ และได้รับกำลังใจในการทำงานจากเพื่อนๆ  ให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงดี จากความตั้งใจ  ความเพียรพยายามของคณะผู้จัดทำจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และถือเป็นความภูมิใจของคณะผู้จัดทำ

ขอขอบพระคุณ นายเตชิณ  ศิลาปาน ที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำโครงงานนี้

ขอขอบพระคุณ นางสาวนลินพร    โภคสุทธิ์  ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้ตลอด

ขอขอบพระคุณ  ผู้บริหาร กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่ให้กำลังใจและงบประมาณสนับสนุนการทำโครงงานนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง  

คณะผู้จัดทำหวังว่า  โครงงาน เครื่องดูดพ่น Desas   ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

คณะผู้จัดทำโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                         หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                      

กิตติกรรมประกาศ                                                                                           

สารบัญ                                                                                                      

สารบัญตาราง                                                                                               

สารบัญภาพ                                                                                                 

บทที่ 1 บทนำ                                                                                               1

          ที่มาและความสำคัญ                                                                                1

          วัตถุประสงค์ของโครงงาน                                                                          1

          สมมุติฐาน                                                                                           1

          ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง                                                                                   1

          ขอบเขตการศึกษา                                                                                  1

          นามศัพท์เฉพาะ                                                                                     2

          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                2

บทที่ 2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                                                                                   3

          ข้อมูลยางพารา                                                                                     3

          พลังงานแสงอาทิตย์                                                                                 3-4

บทที่ 3  วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการดำเนินงาน                                                            5

          วัสดุที่ใช้ในสิ่งประดิษฐ์                                                                              5-6

          ขั้นตอนการทำ                                                                                     7-13

บทที่ 4  ผลการศึกษา                                                                                       14-15

บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ                                            16

          สรุปผลการดำเนินงาน                                                                             16

          อภิปรายผล                                                                                        16

          สรุป                                                                                                16

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 

         

 

สารบัญตาราง

ตาราง                                                                                                     หน้า

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเก็บน้ำยางพารา                                                         14

ตารางที่ 2  ผลการทดลองประสิทธิภาพการใช้งานในสถานที่จริง                                        16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ

ภาพที่                                                                                                      หน้า

ภาพที่ 1   วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องดูดพ่น Desas                                                5

ภาพที่ 2   วัสดุอปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องดูดพ่น Desas                                                6

ภาพที่ 3    การตัดเหล็ก                                                                                       7

ภาพที่ 4   การตัดท่อแป็ป PVC                                                                            8

ภาพที่ 5   นำถังพ่นยามาทำการเจาะรูตามแบบที่วางไว้                                                  8

ภาพที่ 6  ทำการเชื่อมโครงสร้างตามความต้องการ                                                        9

ภาพที่ 7  การพ่นสีสเปรย์                                                                                   9

ภาพที่ 8  การต่อท่อแป็ป  PVC  และการต่อสายยาง                                                               10

ภาพที่ 9  การเจาะก๊อกเปิด-ปิด                                                                             10

ภาพที่ 10 การหล่อถ้วยยางพารากับฝาถัง โดยใช้เรซิ่น                                                    11

ภาพที่ 11 การติดตั้งมอเตอร์ดูดเข้ากับฝาถังถ้วยยางพารา                                                  11

ภาพที่ 12 ติดตั้งปั้มแรงดัน ด้านล่างถัง                                                                        12

ภาพที่ 13  การต่อเชื่อมสายไปกับมอเตอร์ดูด                                                              12

ภาพที่ 14  การต่อเชื่อมสายไปกับปั้มแรงดัด                                                     13

ภาพที่ 15  การต่อสายอ่อนโดยการใช้แคล้มรัดท่อ                                                        13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

บทที่ 1

บทนำ

 

1.1      ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องดูดพ่น Desas จัดทำขึ้น เนื่องด้วยเกษตรกรผู้กรีดยางพาราประสบปัญหาเรื่องการเก็บน้ำยางพาราและการพ่นยากำจัดวัชพืชในสวนยาง  ได้ประสบปัญหาการบาดเจ็บระหว่างการทำงานที่ต้องถือถังพลาสติกขนาดเล็กตลอดการเก็บผลผลิต  และแมลงหรือสัตว์มีพิษที่อาศัยอยู่ตามถ้วยยางที่อันตรายต่อเกษตรกร  คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรจึงทำการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลของยางพารา  โดยการสอบถามเกษตรกรผู้กรีดยางพารา จากพื้นที่ต่างๆ จึงทำให้รู้ว่าในการเก็บผลผลิตน้ำยางพารา  อาจจะทำให้น้ำยางหกเกิดการเสียหาย  ทั้งยังทำให้กล้ามเนื้อที่รับน้ำหนักไม่เสมอเกิดอาการอักเสบได้ และเสี่ยงต่อการถูกแมลงมีพิษที่หลบอยู่ตามถ้วยยางพารานั้นทำอันตรายมาก และเพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเก็บน้ำยางทางเราจึงศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วจึงคิดค้นเครื่องเก็บน้ำยางพร้อมทั้งเครื่องพ่นยากำจัดวัชพืชในสวนยาง พ่นปุ๋ยหน้ายางเพื่อเพิมผลผลิต ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้เกษตรประหยัดทั้งเวลา ปลอดภัย และสะดวกในการใช้มากขึ้น อีกทั้งสามารถใช้งานได้จริง

 

1.2      วัตถุประสงค์ของโครงงาน

 

1.2.1 เพื่อประหยัดเวลา สะดวกในการใช้งาน และทำให้น้ำยางเสียหายน้อยลง ลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อจากการเก็บผลผลิตจากน้ำยางพารา

 

1.3  สมมุติฐาน

                   เครื่องดูดพ่น Desas จัดทำขึ้นมาเพื่อ ดูดเก็บผลผลิตจาน้ำยางพาราและพ่นยาในสวนการเกษตร โดยเปลี่ยนพลังงานจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานกล เปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานดูดและพ่น

 

1.4  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

เปรียบเทียบการใช้   เครื่องดูดพ่น Desas  จากพลังงานแบตเตอรี่

ตัวแปรต้น        มอร์เตอร์ดูดฝุ่นและปั้มเครื่องพ่นยา

ตัวแปรตาม       น้ำยางพารา และพลังงานแบตเตอรี่

ตัวแปรควบคุม    เวลา

1.5 ขอบเขตการศึกษา

                   1.5.1  ความสามารถของมอเตอร์ดูดและพ่น

                   1.5.2  การศึกษากำลังแรงดูดของมอร์เตอร์ที่สามารถดูดน้ำยางในแต่ล่ะฤดูการที่มีความเข็มข้นของโมเลกุนที่ต่างกัน

 

2

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ

                   1.6.1  มอร์เตอร์ดูดผุ่น

                   1.6.2  ปั้มเครื่องพ่นยา

                   1.6.3  แบตเตอรี่

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

                   1.7.1  ช่วยประหยัดเวลาในการเก็บผลผลิตจากน้ำยางพารา

                   1.7.2  ลดการบาดเจ็บของข้อมือและแขนจากการหิ้วกระป๋องน้ำยางพาราเป็นเวลานาน ตลอดระยะเวลาการเก็บผลผลิตจากน้ำยางพารา

                   1.7.3  ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจทำให้น้ำยางเสียหายได้

                   1.7.4  ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสัตว์มีพิษ กัด ต่อยได้

                   1.7.5  เครื่องดูดพ่น  Desas  สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

บทที่2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 

                   ในการจัดทำโครงงานเครื่องดูดพ่น Desas จำเป็นต้องมีทฤษฎี หลักการทำงานประเทต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบทำโครงงาน เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของของงาน ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีดังนี้

 

2.1  ข้อมูลยางพารา

            2.1.1 การปลูกยางพารา

การปลูกยางพาราในประเทศไทยไม่มีหลักฐานบันทึกแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเริ่มมีการปลูกในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2442-2444 ซึ่งพระยารัษฏานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรังในขณะนั้น นำเมล็ดยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นครั้งแรก เนื่องจากพริกไทยราคาตกต่ำ  ซึ่งชาวบ้านเรียกต้นยางชุดแรกนี้ว่า "ต้นยางเทศา"  และต่อมาได้มีการขยายพันธ์ยางมาปลูกในบริเวณจังหวัดตรังและนราธิวาส ใน

ปี พ.ศ. 2454 ได้มีการนำพันธุ์ยางมาปลูกในจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ  โดยหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) เป็นผู้นำพันธุ์ยางมาปลูก และนับจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการขยายพันธุ์ปลูกยางพาราใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 จังหวัดภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการขยายพันธุ์ยางมาปลูกในภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ยางพาราประเภทยางดิบ ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ เป็นพืชสร้างรายได้ส่งออกมากเป็นอันดับสอง  และมีปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งในปี พ.ศ. 2543 มีผลผลิตจากยางธรรมชาติประมาณ  2.4 ล้านตัน มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 124,000 ล้านบาท เดิมพื้นที่ที่มีการปลูกยางส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก แต่ในปัจจุบันมีการขยายการปลูกเพิ่มขึ้นไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยเฉพาะยางพาราจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ จัดเป็นยางพาราคุณภาพดีไม่ต่างจากแหล่งผลิตเดิมในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกยางทั่วประเทศมีทั้งหมด 55.1 ล้านไร่ แต่พื้นที่ปลูกจริงมีประมาณ 19 ล้านไร่เกษตรกร 1,200,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท

2.2. พลังงานแสงอาทิตย์

2.2.1 ความหมายของ Solar Cell หรือ PV

Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคำว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคำแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959

 

4

เซลล์แสงอาทิตย์  คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon),

แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์  เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้

 

2.2.2. จุดเด่นที่สำคัญของ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

                1.) ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด                   
                2.) เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด
               3.) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
                4.) ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
                5.) มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
                6.) ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด
                7.) สามารถผลิตเป็น แผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
                8.) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ แม้ต้องการนำไปใช้ในการช่วยลดค่าไฟฟ้าบ้านที่ใช้ไฟฟ้ามากได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

บทที่3

วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 วัสดุ-อุปกรณ์  มีดังนี้

 

ภาพที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ เครื่องดูดพ่น Desas

 

                

          1.มอเตอร์                           2.ปั้มพ่นยา 8 บาร์                       3.แบตเตอรี่

            

4. ถังพ่นยาพร้อมสายสะพาย                        5. สายยาง                                        6.เหล็กเส้น

                         

7.เหล็กแบน                            8.แป็ป 6 หุน                                9.ข้องอ 6 หุน

 

 

 

 

6