หน้าหลัก

  คำนำ

  แบบทดสอบก่อนเรียน

  เนื้อหาอัญมณี

  - อัญมณีคืออะไร

  - การเกิด

  - แหล่งค้นพบ

  - การเจียระไน

  อัญมณีประจำเดือนเกิด

  อัญมณีประจำวันเกิด


  อัญมณีประจำราศี

  การตรวจสอบและ
การรายงานผล

  แบบทดสอบหลังเรียน

  ผู้จัดทำ

                                                               การตรวจสอบและรายงานผล
                                                             การตรวจสอบ

                                     

              เครื่องมือพื้นฐาน (Basic Instruments)

                            เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ขนาด น้ำหนัก ของอัญมณี เช่น
              เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหแสง(Refractometer) โพลาริสโคป (Polariscope)
              กล้องจุลทรรศน์สำหรับส่องดูอัญมณี(Gem Microscope) แว่นขยายกำลังขยาย 10 เท่า (10x Loupe
              
เครื่องหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity Balance) กล่องตรวจสอบการเรืองแสงยูวี
              สเปคโตรสโคป(Spectroscope) เครื่องวัดค่าการนำความร้อน (Diamond Tester: Thermal
              Conductivity Meter) เครื่องตรวจสอบมอยซาไนต์สังเคราะห์หรือเพชรโมอีส (C3 - Moissanite Tester)
              แผ่นกรองแสงดูอัญมณี(Chelsea Color Filter) อุปกรณ์ดูสีแฝดของอัญมณี (Dichroscope) และแสงชนิด
              Fiber Optic เป็นต้น


              เครื่องมือขั้นสูง (Advanced Instruments)

                            เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกทางสเปกโตรสโคปีของอัญมณี
              เช่นเดียวกับที่มีใช้อยู่ในสถาบันอัญมณีชั้นนำของโลกโดยใช้พิจารณาข้อมูลร่วมกันจากเครื่องมือ
              หลายชนิด ได้แก่
              1. Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDXRF)ใช้ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์
              กับอัญมณีธรรมชาติตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิดและตรวจสอบธาตุองค์ประกอบ
              เพื่อบอกแหล่งกำเนิดของอัญมณี

                                     
                                       
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDXRF)

              2. Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)
              ใช้ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีธรรมชาติ
              ตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิด เช่น หยกอัดโพลิเมอร์
              และมรกตเพิ่มความใสด้วยน้ำมันหรือโพลิเมอร์ เป็นต้น

                                     
                                Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)

              3. Laser Raman Spectroscope (RAMAN)ใช้ตรวจสอบจำแนกชนิดของอัญมณีอย่างรวดเร็วเช่นอัญมณี
              ในตัวเรือนอัญมณีดิบตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิดนอกจากนี้ยังใช้ในการ
              ตรวจวิเคราะห์มลทินแร่ในอัญมณีเพื่อช่วยในการบอกแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของอัญมณีใช้ใน
              การตรวจสอบเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนและความดันสูง (HPHT) เป็นต้น


                                     
                                   Laser Raman Spectroscope (RAMAN)

              4.UV-VIS-NIR Spectrophotometerใช้ตรวจสอบอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนเช่น
              ทับทิมแซปไฟร์ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์กับอัญมณีธรรมชาติตรวจสอบแหล่งกำเนิดของอัญมณี
              ตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในอัญมณีบางชนิด และตรวจสอบความเป็นธรรมชาติของสีเพชร เป็นต้น
                                  
                                     

                                          UV-VIS-NIR Spectrophotometer
              5. Soft X-Ray Instrument ใช้ตรวจจำแนกมุกธรรมชาติและมุกเลี้ยง ตรวจหาความหนาของชั้นมุก
              (Nacre Thickness) และยังสามารถตรวจจำแนกเพชรกับอัญมณีเลียนแบบเพชร และตรวจสอบ
              การปรับปรุงคุณภาพความใสด้วยแก้ว หรือแก้วตะกั่วของอัญมณีบางชนิดเช่น ในเพชรและทับทิม               ได้อีกด้วย


                                    
                                         Soft X-Ray Instrument

              6. Cathodoluminoscope ใช้ตรวจจำแนกเพชรสังเคราะห์และเพชรธรรมชาติ

                                   
                                        Cathodoluminoscope

              7. Laser Induced Breakdown Spectrometer (LIBS)
              ใช้ให้บริการตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพพลอยทับทิมและแซปไฟร์ที่ผ่านการเพิ่มคุณภาพโดยการ               เผาร่วมกับสารเบริลเลียม (Be)

                                  
                            Laser Induced Breakdown Spectrometer (LIBS)
              8. Sarin Diavision Proportion Meter ใช้วัดสัดส่วนการเจียระไนของเพชร

                                  
                                   Sarin Diavision Proportion Meter

              9. The Diamond and Gem Laser Marker ใช้ให้บริการการแกะสลักขอบของอัญมณีโดยสามารถสลัก
              เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆ

                                             
                                                     The Diamond and Gem Laser Marker
              10. Laser Ablation Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer (LA-ICP-MS)
              ใช้ตรวจจำแนกอัญมณีสังเคราะห์กับอัญมณีธรรมชาติตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพในพลอยทับทิม
              และแซปไฟร์ที่ผ่านการเพิ่มคุณภาพโดยการเผาร่วมกับสารเบริลเลียม (Be)
              เพื่อบอกแหล่งกำเนิดของอัญมณี                                                       การรายงานผล

              รายงานผลการวิเคราะห์และตรวจสอบ แบ่งเป็น
              1. รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรายงานผล (Gemstone Memo) มีเพียง Gemstone Me
              ที่ระบุชนิดประเภท สัดส่วน น้ำหนัก และคำอธิบายความสั้นๆของอัญมณีที่อยู่ในซองพลาสติกใสปิดผนึก

                                      
                                                        ตัวอย่าง Gemstone Memo                            

              2. รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรายงานผล (Gem Identification Report)ที่ระบุ ชนิด ประเภท
              สััดส่วน น้ำหนักคำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีภาพถ่ายสีดิจิตัลของอัญมณีด้วย สำหรับทับทิมและไพลิน
               สามารถให้บริการการจัดระดับคุณภาพ เช่นสีความใสและการเจียระไนให้ด้วยข้อมูลรายงานผล
              การตรวจสอบพร้อมทั้งภาพถ่ายสีระบบดิจิตัลของอัญมณีจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษ
              ซึ่งมีภาพสามมิติโฮโลแกรมรูปพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยติดผนึกอยู่
              เพื่อเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีนักอัญมณีศาสตร ์2 คนลงชื่อรับรองกำกับ


                                      
                                                        ตัวอย่างใบรายงานผล
              3. รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรายงานผลขนาดเล็ก (Mini Report)ระบุ ชนิด
              ประเภทสัดส่วนน้ำหนักรวมทั้งคำอธิบายความสั้นๆมีขนาดกะทัดรัดสะดวกแก่การพกพา
               และใช้จัดแสดงข้างเครื่องประดับในตู้จัดแสดงโดยสถาบันได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่
               1 มกราคม 2545 เป็นต้นมา

                        
                                                               ปกหน้าและหลังของใบรายงานผลขนาดเล็ก
              4. รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรายงานผลการจัดระดับคุณภาพเพชร (Diamond Grading
              Report)ระบุ ชนิดสัดส่วนน้ำหนัก คำอธิบายความที่ชัดเจน รวมทั้งระดับคุณภาพของเพชร
               ตามมาตรฐาน 4Cs (Color, Clarity, Cut and Carat)

                                       

                                                   ตัวอย่างใบรายงานผลการจัดระดับคุณภาพเพชร         

              5. รายงานผลการตรวจสอบแบบมีใบรายงานผลขนาดการ์ด (Gem Identification Card)ระบุ ชนิด
              ประเภทสัดส่วน น้ำหนักรวมทั้งคำอธิบายความสั้นๆ มีขนาดกะทัดรัด สะดวกแก่การพกพา
               และใช้จัดแสดงข้างเครื่องประดับในตู้จัดแสดงโดยสถาบันได้เริ่มให้บริการตั้งแต่
               กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา                                              


                                              
                                                 ตัวอย่างใบรายงานผลขนาดการ์ด