[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี  

 
 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว

       ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ถนนหนองกวาง-ขุนซ่อง  ตำบลแก่งหางแมว  อำเภอแก่งหางแมว    จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160

สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว

        ห้องสมุดประชาชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน พร้องทั้งได้รับเงินบริจาคสมทบ จากมูลนิธิแม่ชีฉวีวรรณ  บำรุงชีพ เมื่อปี พ.ศ. 2536 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2537 หลังจากนั้นได้ดำเนินการตกแต่งภายในจัดหาครุภัณฑ์/หนังสือประเภทต่าง ๆ และเปิดบริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2537  เป็นต้นมา             

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นรายปี สำหรับจัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อประเภทต่าง ๆ ไว้จัดบริการแก่ประชาชนได้มาศึกษาค้นคว้าตามมุมต่าง ๆ เช่น
มุมเด็ก/เยาวชน มุมหนังสือพิมพ์/วารสาร มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสืออ้างอิง มุมนวนิยาย   เป็นต้น

        ปี พ.ศ.2548 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลได้แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีความพร้อมจึงเป็นนโยบายอันสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการพลิกโฉมห้องสมุดให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม รูปแบบการบริการที่หลากหลาย การสร้างห้องสมุดให้มีชีวิตชีวาเป็นภารกิจที่ทีมงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอตั้งเป้าไว้เช่นเดียวกัน

 

เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกาศใช้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว  มีผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  5  คน

1.     นางดลฤดี       อุ่นคำเรือน   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2537 - 2540

2.     นางวันเพ็ญ     แจ่มอนงค์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2550 - 2551

3.     นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2551 - 2551

4.     นายอานนท์     เปเหล่าดา   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2551 -2554

5.  นายประวิทย์     กองสุดใจ    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2554 – 2555

6.  นางณัฐธิยา   ทองเกิด    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2555 – จนถึงปัจจุบัน
เข้าชม : 1083
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว
ที่อยู่ 1/1 ม.1 ถนน หนองกวาง - ขุนซ่อง ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3930-8211 แฟกซ์ 0-3930-8036
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin