[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  ข้อมูลสารสนเทศ
  

ประวัติกศน.แก่งหางแมว

                             

          ปี พ.ศ. 2537 ประกาศแต่งตั้ง เป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมวโดยเริ่มแรกศูนย์จะอยู่กับสำนักงานศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมวซึ่งเป็น

ที่ทำการของศูนย์ ต่อมาเมื่อห้องสมุดอำเภอแก่งหางแมวสร้างเสร็จ จึงย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ห้องสมุดแทนที่เดิม เมื่อปี พ.ศ. 2542 องค์การนักศึกษาได้ช่วยกันสร้างอาคาร

ศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นจึงย้ายที่ทำการอีกครั้งซึ่งอาคารศูนย์การเรียนชุมชนก็ตั้งอยู่ด้านหลังห้องสมุดประชาชน โดยห้องทะเบียนและห้องผู้อำนวยการยังคงอยู่ที่

อาคารห้องสมุด เหมือนเดิมจนถึงปัจจุบัน                             

เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกาศใช้          

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว

เปลี่ยนชื่อเป็น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว