[x] ปิดหน้าต่างนี้
   

  

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ถนนหนองกวางขุนซ่อง  ตำบลแก่งหางแมว  อำเภอแก่งหางแมว         จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

          ปี พ.. 2537  ประกาศแต่งตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว  โดยระยะแรกอาศัยอยู่กับสำนักงานศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมวเป็นที่ทำการต่อมาห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว    สร้างเสร็จ จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ปี พ.. 2542 องค์กรนักศึกษาได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนขึ้น จึงได้ย้ายที่ทำการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ         แก่งหางแมว มาทำการที่ในอาคารศูนย์การเรียนชุมชนซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารห้องสมุดโดยห้องทะเบียนและห้องผู้อำนวยการ ยังคงอยู่ที่อาคารห้องสมุด ปี พ.. 2545 องค์กรนักศึกษาได้ช่วยกันปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนชุมชนเพิ่มเติม จึงย้ายห้องทำงานบุคลากรไปทำงานที่อาคารศูนย์การเรียนชุมชน โดยยังคงห้องทะเบียนไว้ที่ห้องสมุด 12 สิงหาคม 2548 องค์กรนักศึกษาจัดทอดผ้าป่าเพื่อต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนชุมชน  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว  เนื่องจากห้องเรียนใช้เก็บพัสดุและใช้เป็นห้องทำงานผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกาศใช้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ    แก่งหางแมว เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ    แก่งหางแมว  มีผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  6  คน

 1.นางดลฤดี             อุ่นคำเรือน    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2537 - 2540

2.นางวันเพ็ญ          แจ่มอนงค์     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2550 - 2551

3.นางเสาวลักษณ์    บุพพาศิรกุล  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2551 - 2551

4.นายอานนท์          เปเหล่าดา     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2551 -2554

5.นายประวิทย์        กองสุดใจ     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2554 - 2555

6.นางณัฐธิยา          ทองเกิด         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. 2555 - จนถึงปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทั้งหมด 9 ท่าน

1.นางสาวจุฑารัตน์       โสภะบุญ ครู

2.นางซ่อนกลิ่น             เผยกลาง         ครู อาสาสมัครฯ

3.นางสาวอนุรักษ์         นพเธา         ครู อาสาสมัครฯ

4.นางสาวเรณู               ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว

5.น.ส.ดารณี                 พุทธชาติ         ครู กศน.ตำบลพวา

6.นางสาวญาณี             ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง

7.นางสาวกมลวรรณ    มากเจริญ          ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง

8.นางสาวอนงลักษณ์ เถาตาจันทร์         ครู กศน.ตำบลเขาวงกต

9.นางสาวปริศนา         จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์