[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

22 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กศน. ตำบลสามพี่น้อง
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมวได้มอบหมายให้ นางสาญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กก่อน
22 / ต.ค. / 2563 : เครือข่ายการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ โคก หนองนา โมเดล กศน.ตำบลขุนช่อง
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ได้มอบหมายให้ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมเพื่อการ เรียนรู้ โคก หนอง นา โมคล ณ กศน.ตำบลขุนซ่อง โดยมีน
22 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ และนางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการอ
22 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมค้นหาตัวอักษร ช้างน้อยพาเพลิน
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมค้นหาตัวอักษร ช้างน้อยพาเพลิน ณ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ตำบลแก่งหางแม
22 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำไข่เค็มดินสอพอง หลักสูตร 10 ชั่วโมง ณ
22 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำผักดอง หลักสูตร 10 ชั่วโมง ณ ห้อ
22 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร พิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว \"ผักจิ๋วไ
22 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว \"ผักจิ๋วไมโค
22 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว \"ผักจิ
14 / พ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร :อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 ชั่วโมง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร ภิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร :อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 ช
14 / พ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลพวา จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร :อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร :อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14 / พ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร :อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 ชั่วโมง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร :อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 ชั่ว
14 / พ.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง กศน.ตำบลขุนซ่อง และ กศน.ตำบลเขาวงกต ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2563
วันที่ 30 เมษายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ นางขวัญตา ทองเกียว นายศิริวัชร ภิบาลชนม์ และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2563 ในพื้นที่ตำบลสามพี่น้อง ตำบลขุนซ่อง
14 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล
ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง พาอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
วันที่ 30 เมษายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง พาอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับ รพ.สต.สามพี่น้อง และวัดซอยสอง ตำบลสามพีน้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
18 / เม.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง และครู กศน.ตำบลเขาวงกต ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ วิธีทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบง่ายๆ
วันที่ 14 เมษายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง และครู กศน.ตำบลเขาวงกต ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ วิธีทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบง่ายๆ ณ อบต.สามพี่น้อง
18 / เม.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสามพี่น้อง และกศน.ตำบลเขาวงกต จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน วิชาการเลี้ยงใส้เดือนดิน
วันที่ 8 เมษยน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลสามพี่น้อง และครูกศน.ตำบลเขาวงกต จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน วิชาการเลี้ยงใส้เดือนดิน
12 / มี.ค. / 2563 : เครือข่ายการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 และ วันที่ 13-19 มีนาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร ภิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงดต จัดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา หลักสูตร :การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 40 ชั่วโมง รูปแบบการจ
12 / มี.ค. / 2563 : เครือข่ายการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตำบลเขาวงกต
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร ภิบาลชนม์ จัดโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัย หลักสูตร : การทำหน้ากากอนามัย 3 ชั่วโมง กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) ณ หอประชุมหมู่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจ
12 / มี.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลขุนซ่อง
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ อบต.ขุนซ่อง จ.จันทบุรี
17 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลพวา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 15 มกราคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา จัดกิจกกรมส่งเสริมการอ่าน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างบัตรคำขยะ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>