[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ และนักศึกษา กศน.ตำบลขุนซ่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศร
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 15-18 ตุลาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษานอกระ
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางมาลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลการ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีบำ
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งหางแมว ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนแก่งหางเมวพิทยาคาร อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานกา
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลกร กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยการแจ้งสาระสำคัญจากการประชุม สำนักงาน กศน.จัง
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแก่งหางแมว ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหาง
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลกร กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยการแจ้งสาระสำคัญจากการประชุม สำนักงาน กศน.จัง
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 1- 2 ตุลาคม 2563 นางสาวจุทรัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย รักษการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1-2 กันยายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมนิวแทรเวลลอว์จ จังหวัดจันทบุรี
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสา รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร และลูกเสือ กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสา รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน กศน.อำเภอแก่งหางแมว
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว (แก่งหางแมวเกมส์ ครั้งที่ 6)
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว เข้าร่วมมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว (แก่งหางแมวเกมส์ ครั้งที่ 6) ณ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว หัวข้อ : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว มอบหมายให้บรรณารักษ์ และบุคลากร ครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว หัวข้อ : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว และ ผอ.จันทร์ฉาย ทันตา ผอ.กศน.อำเภอมะขาม พร้อมบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ณ กศน.อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
7 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก (ถนนสานพวา-บ่อไฟไหม้) ณ เทศบาลตำบลพวา
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอก่งหางแมว มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (APPLICATION ZOOM CLOUD)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแก่งหางแมว
วันที่19 มิถุนายน 2563 นางณัฐริยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอแก่งหางแมว เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติคเชื้อไวรัสโคโ
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความข้าใจเกี่ยวกับการตัดโอนตำแหน่งและอัตราจ้างพนักงานราชการ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางณัฐริยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอเก่งหางเมวเข้ร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การตัดโอนตำแหน่งเละอัตราจ้งพนักงานราชการ เพื่อจัคทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่12 มิถุนายน 2563 นางณัฐชิยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางเมว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาตัวเทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักศึกษา ในการเข้า
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ร่วมรับชมการถ่ายทอดลดการเปิดตัวแอปพลิเคชัน กศน ออนไลน ผ่านทางดิจิทัลทีวี และ www.etvthai.tv \"เบิดตัว Application กศน. ออนไลนั\"
วันที่ 11 มิถุนายน 263 นางณัฐริยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเก่งหางแมวร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเปิดตัวแอปพลิคชัน กศน.ออนไลน์ ผ่านทางคิจิทัลทีวี ช่อง 52 สถานีโทรทัศน์ ETV และwww.etvthai.th โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital Library
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว รับชมการถ่ายทอดสดเวทีเสวนา เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>