[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ยินดีต้อนรับห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง ดูแลโดย นางสาววิภา เชยวงษ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ โทร. 039-441466
 
   กลับหน้าหลัก

                   กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน

       ๑. แนวคิด 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน     เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนด้วยตนเองตามความต้องการ  ความสนใจของบุคคลกลุ่มบุคคลจากสื่อความรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี   พึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ใฝ่รู้  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองและสังคม  โดยมีบรรณารักษ์  เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก

 ๒. หลักการ

        การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนักศึกษานอกโรงเรียน  นักเรียนในระบบโรงเรียน  ครูอาจารย์  นักวิชาการ  ประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่างๆ  ทุกระดับ  การศึกษา  ทุกอาชีพ  ทุกเพศวัย  โดยมีหลักการดังนี้

a.       เป็นการศึกษาที่ยึดผู้รับบริการเป็นสำคัญ

b.       เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการแสวงหาความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต

c.       เป็นการศึกษาที่ให้ผู้รับบริการและผู้จัดบริการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

d.       เป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติซึ่งจะส่งผลต่อชุมชนเข้มแข็ง

e.       เป็นการศึกษาที่จะสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษานอกโรงเรียน

๒.      กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง  ผู้รับบริการหรือผู้เรียน  ได้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบ

นักเรียนในระบบ  ประชาชนทุกระดับการศึกษา  ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกอาชีพ  ทุกศาสนา

๓.      จุดหมายของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยห้องสมุดประชาชนจุดหมายของการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีคุณลักษณะดังนี้

a.        เป็นคนดี  คือ  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

b.        เป็นผู้มีความสามารถ  คือ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความรู้ทักษะที่เป็นตามความต้องการ  ความสนใจ  และมีความสามารถในการวิเคราะห์

c.       เป็นคนมีความสุข  คือมีความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้รับบริการจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการเป็นคนดี

a.       เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้  มีดังนี้

1.       มีวินัย

2.       มีความรับผิดชอบ

3.       มีความซื่อสัตย์

4.       มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  การเป็นคนมีความสามารถ

b.       มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมที่เป็นตังบ่งชี้

1.       รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากสื่อความรู้แหล่งต่างๆ

2.       สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

c.       มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามความต้องการ  ความสนใจ พฤติกรรมตัวบ่งชี้ดังนี้

1.       สามารถสรุปประเด็นเนื้อหาของสื่อความรู้ที่ศึกษาได้

d.       มีความสามารถคิด  วิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นตังบ่งชี้  มีดังนี้

1.  สามารถบอกข้อดี  ข้อด้อยของสื่อความรู้ที่ศึกษาได้ การเป็นคนมีความสุข

e.       สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้  มีดังนี้

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์มีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            องค์ประกอบห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

             ๑. ระบบการจัดการห้องสมุด

                  ๑.๑  นโยบายวิสัยทัศน์การดำเนินงาน

                                                                 

                                                      วิสัยทัศน์  

                                    ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้บริการทุกเป้าหมาย กระจาความรู้สู่ชุมชน พัฒนาคนให้รักการอ่านตลอดชีวิต

 

                                               พันธกิจ

๑.     เพื่อส่งเสริมการอ่านและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๒.    พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

๓.    พัฒนาห้องสมุดโดยเน้นให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

 

                                                        สถานที่ตั้ง

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง ตั้งอยู่ที่   ถนนเทศบาลสาย ๑ ต.ขลุง  อ.ขลุง  จังหวัดจันทบุรี   ๒๒๑๑๐

          เบอร์โทร.   ๐๓๙ - ๔๔๑๔๖๖

 

                                           บทบาทและหน้าที่ของห้องสมุด

     ๑.  บริการการอ่าน การศึกษาค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์ .
     ๒
.  บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส
     ๓
.  บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
     ๔
. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
     ๕
บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
     ๖
. บริการแนะแนว / แนะนำการอ่าน  
     ๗
. บริการอินเตอร์เน็ต
     ๘
. บริการช่วยการค้นคว้า ตอบคำถาม
     ๙
.  บริการสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
     ๑๐
บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

     เวลาเปิดให้บริการ

              วันเสาร์ -  วันอาทิตย์   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  -  ๑๖.๓๐  น.

            วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐  น. ๑๖.๓๐ น.

            หยุด วันนักขัตฤกษ์

     สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดไว้ให้บริการ                          

              - มุมเด็ก   

             - มุมอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์

             - มุมนิทรรศการ

             - มุมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้

                     - มุมหนังสือทั่วไป, นวนิยาย

                  - มุมแนะนำหนังสือใหม่
             - มุมวารสารบันเทิง

             - มุมเรียนรู้เรื่องอาเซียน

             - มุมส่งเสริมสถานบันพระมหากษัตริย์
             - มุมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

บุคลากร

                                                                                            

    

 

 

นางสาววิภา  เชยวงษ์           

    ตำแหน่ง บรรณารักษ์  ชำนาญการ 

                                                                     

 

  ข้อกำหนดของห้องสมุด

ระเบียบการใช้การห้องสมุด

๑.  ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

     ๒.  ผู้มีสิทธิยืมหนังสือต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด

     ๓. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกห้องสมุด

   -   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

   -   สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

   -   เขียนใบสมัครตามฟอร์มที่เจ้าหน้าที่แจกให
๔. หนังสือที่ห้ามยืมออกจากห้องสมุด

 หนังสืออ้างอิง,วารสารใหม่

                                                         ระเบียบการยืม

๑.      แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งในการยืมและยืมด้วยตนเอง

๒.      ยืมครั้งละ ๓ ชื่อเรื่อง

๓.      ระยะเวลาการยืมครั้งละ ๗ วัน หรือ ๑ สัปดาห์

๔.      หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันยืมได้ ๑ เล่ม

๕.      หนังสือเรื่องเดียวกัน เล่มเดียวกันยืมติดต่อกันได้ตลอด แต่ถ้ามีผู้อื่นต้องการใช้ ให้งดยืมชั่วคราว

๖.      ยืมวีดีทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี เทปคลาสเซ็ท ได้ครั้งละ ๕ รายการ นาน ๗ วัน

ระเบียบการคืน

๑. นำหนังสือ / สื่อโสตทัศนวัสดุ มาคืนตามวันกำหนดส่ง / ก่อนวันที่กำหนด
๒. กรณีคืนหนังสือและโสตทัศนวัสดุ เกินกำหนดส่งผู้ยืมต้องเสียค่าปรับวันละ ๒ บาท : ๑ รายการ /วัน
๓. กรณีทำหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุสูญหายผู้ใช้ต้องชดใช้ ดังนี้
          -  ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๒ เท่าของราคาหนังสือ
          -  ซื้อหนังสือใหม่ชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันมาชดใช้
          -  ในกรณีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันไม่มี ให้ซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และมีราคาไม่น้อยกว่าเล่มที่สูญหายมาชดใช้แทน
 

                   กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน

       ๑. แนวคิด 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน     เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนด้วยตนเองตามความต้องการ  ความสนใจของบุคคลกลุ่มบุคคลจากสื่อความรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี   พึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ใฝ่รู้  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองและสังคม  โดยมีบรรณารักษ์  เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก

 ๒. หลักการ

        การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนักศึกษานอกโรงเรียน  นักเรียนในระบบโรงเรียน  ครูอาจารย์  นักวิชาการ  ประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่างๆ  ทุกระดับ  การศึกษา  ทุกอาชีพ  ทุกเพศวัย  โดยมีหลักการดังนี้

a.       เป็นการศึกษาที่ยึดผู้รับบริการเป็นสำคัญ

b.       เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการแสวงหาความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต

c.       เป็นการศึกษาที่ให้ผู้รับบริการและผู้จัดบริการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

d.       เป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติซึ่งจะส่งผลต่อชุมชนเข้มแข็ง

e.       เป็นการศึกษาที่จะสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษานอกโรงเรียน

๒.      กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง  ผู้รับบริการหรือผู้เรียน  ได้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบ

นักเรียนในระบบ  ประชาชนทุกระดับการศึกษา  ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกอาชีพ  ทุกศาสนา

๓.      จุดหมายของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยห้องสมุดประชาชนจุดหมายของการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชน  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีคุณลักษณะดังนี้

a.        เป็นคนดี  คือ  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

b.        เป็นผู้มีความสามารถ  คือ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความรู้ทักษะที่เป็นตามความต้องการ  ความสนใจ  และมีความสามารถในการวิเคราะห์

c.       เป็นคนมีความสุข  คือมีความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้รับบริการจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการเป็นคนดี

a.       เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้  มีดังนี้

1.       มีวินัย

2.       มีความรับผิดชอบ

3.       มีความซื่อสัตย์

4.       มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  การเป็นคนมีความสามารถ

b.       มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมที่เป็นตังบ่งชี้

1.       รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากสื่อความรู้แหล่งต่างๆ

2.       สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

c.       มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามความต้องการ  ความสนใจ พฤติกรรมตัวบ่งชี้ดังนี้

1.       สามารถสรุปประเด็นเนื้อหาของสื่อความรู้ที่ศึกษาได้

d.       มีความสามารถคิด  วิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นตังบ่งชี้  มีดังนี้

1.  สามารถบอกข้อดี  ข้อด้อยของสื่อความรู้ที่ศึกษาได้ การเป็นคนมีความสุข

e.       สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้  มีดังนี้

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์มีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            องค์ประกอบห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

             ๑. ระบบการจัดการห้องสมุด

                  ๑.๑  นโยบายวิสัยทัศน์การดำเนินงาน

                                                                 

                                                      วิสัยทัศน์  

                                    ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้บริการทุกเป้าหมาย กระจาความรู้สู่ชุมชน พัฒนาคนให้รักการอ่านตลอดชีวิต

 

                                                         พันธกิจ

๑.     เพื่อส่งเสริมการอ่านและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๒.    พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย สำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

๓.    พัฒนาห้องสมุดโดยเน้นให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

 

                                                        สถานที่ตั้ง

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง ตั้งอยู่ที่   ถนนเทศบาลสาย ๑ ต.ขลุง  อ.ขลุง  จังหวัดจันทบุรี   ๒๒๑๑๐

          เบอร์โทร.   ๐๓๙ - ๔๔๑๔๖๖

 

                                           บทบาทและหน้าที่ของห้องสมุด

     ๑.  บริการการอ่าน การศึกษาค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์ .
     ๒
.  บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส
     ๓
.  บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
     ๔
. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
     ๕
บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
     ๖
. บริการแนะแนว / แนะนำการอ่าน  
     ๗
. บริการอินเตอร์เน็ต
     ๘
. บริการช่วยการค้นคว้า ตอบคำถาม
     ๙
.  บริการสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
     ๑๐
บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

     เวลาเปิดให้บริการ

              วันเสาร์ -  วันอาทิตย์   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  -  ๑๖.๓๐  น.

            วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐  น. ๑๖.๓๐ น.

            หยุด วันนักขัตฤกษ์

     สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดไว้ให้บริการ                          

              - มุมเด็ก   

             - มุมอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์

             - มุมนิทรรศการ

             - มุมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้

                     - มุมหนังสือทั่วไป, นวนิยาย

                  - มุมแนะนำหนังสือใหม่
             - มุมวารสารบันเทิง

             - มุมเรียนรู้เรื่องอาเซียน

             - มุมส่งเสริมสถานบันพระมหากษัตริย์
             - มุมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

บุคลากร

                                                                                            

    

 

 

นางสาววิภา  เชยวงษ์           

    ตำแหน่ง บรรณารักษ์  ชำนาญการ 

                                                                     

 

  ข้อกำหนดของห้องสมุด

ระเบียบการใช้การห้องสมุด

๑.  ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

     ๒.  ผู้มีสิทธิยืมหนังสือต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด

     ๓. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกห้องสมุด

   -   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

   -   สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

   -   เขียนใบสมัครตามฟอร์มที่เจ้าหน้าที่แจกให
๔. หนังสือที่ห้ามยืมออกจากห้องสมุด

 หนังสืออ้างอิง,วารสารใหม่

                                                         ระเบียบการยืม

๑.      แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งในการยืมและยืมด้วยตนเอง

๒.      ยืมครั้งละ ๓ ชื่อเรื่อง

๓.      ระยะเวลาการยืมครั้งละ ๗ วัน หรือ ๑ สัปดาห์

๔.      หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันยืมได้ ๑ เล่ม

๕.      หนังสือเรื่องเดียวกัน เล่มเดียวกันยืมติดต่อกันได้ตลอด แต่ถ้ามีผู้อื่นต้องการใช้ ให้งดยืมชั่วคราว

๖.      ยืมวีดีทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี เทปคลาสเซ็ท ได้ครั้งละ ๕ รายการ นาน ๗ วัน

ระเบียบการคืน

๑. นำหนังสือ / สื่อโสตทัศนวัสดุ มาคืนตามวันกำหนดส่ง / ก่อนวันที่กำหนด
๒. กรณีคืนหนังสือและโสตทัศนวัสดุ เกินกำหนดส่งผู้ยืมต้องเสียค่าปรับวันละ ๒ บาท : ๑ รายการ /วัน
๓. กรณีทำหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุสูญหายผู้ใช้ต้องชดใช้ ดังนี้
          -  ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๒ เท่าของราคาหนังสือ
          -  ซื้อหนังสือใหม่ชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันมาชดใช้
          -  ในกรณีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันไม่มี ให้ซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และมีราคาไม่น้อยกว่าเล่มที่สูญหายมาชดใช้แทน
 

ประวัติห้องสมุดเข้าชม : 879
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง
ถ.เทศบาลสาย ๑ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เบอร์โทร ๐๓๙-๔๔๑๔๖๖ Email: khlung.library@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin