[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบลเกาะเปริด

                     กศน.ตำบลเกาะเปริด จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

                    กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหนังสือสำนักงาน กศน.ที่ ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล

เนื่องจากตำบลเกาะเปริด ยังไม่มีศูนย์การเรียนชุมชนจึงให้ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เสนอประกาศจัดตั้ง โดยมีบุคลากร กศน.ได้ร่วมกับ หน่วยงานในท้องถิ่น และ คณะกรรมการ กศน.ตำบล  ซึ่งมีความพร้อมและให้การสนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกๆด้าน จึงได้จัดตั้ง กศน.ตำบลเกาะเปริดขึ้น ซึ่งได้มีพิธีเปิดโดยใช้ชื่อว่า กศน.ตำบลเกาะเปริด : แหล่งเรียนรู้ราคาถูกในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ปัจจุบัน กศน.ตำบลเกาะเปริด มีความพร้อมรับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าชม : 950
 

กศน.ตำบลเกาะเปริด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
ที่ตั้ง หมู่ที่2 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี 22130
โทรศัพท์ 086-3507658 E-mail :่ jaturongtahin@gmail.com  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin