[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 -30 ก.ค.63 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [126]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี
เข้าชม : [107]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [104]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [101]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ รุ่นที่ 2 ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [37]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IOT (Internet of Things)
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IOT (Internet of Things) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เข้าชม : [66]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรทางการศึกษาด้วย Google calssroom
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรทางการศึกษาด้วย Google calssroom ระว่างวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [74]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [75]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบออนไลน์และออฟไลน์
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบออนไลน์และออฟไลน์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [78]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน” (ออนไลน์-ออฟไลน์)
เข้าชม : [79]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน”
เข้าชม : [34]
5 / เม.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [104]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
COVID-19 ไวรัสตัวร้ายที่ใครๆต้องรู้
COVID-19 ไวรัสตัวร้ายที่ใครๆต้องรู้
เข้าชม : [120]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [125]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและชี้แจงการประเมินพนักงานราชการ
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและชี้แจงการประเมินพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [132]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศนอำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กศนอำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
เข้าชม : [131]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุจากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [68]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังห
เข้าชม : [37]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่มให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา(COVID-19)
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่มให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา(COVID-19)และสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เข้าชม : [43]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”
กศน.อำเภอแหลมสิงห์จัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”วันที่ 9 มีนาคม 2563ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
เข้าชม : [37]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี