[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี บ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เข้าชม : [85]
8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ของผู้บริหาร ข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [90]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วย
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายธนัชพัชญ์ ดียิ่ง ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
เข้าชม : [95]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
โครงการอบรมปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบละพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [108]
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5240/จบ.81
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5240/จบ.81 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [94]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเพื่ออบรมพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ด้วย google classroom
โครงการเพื่ออบรมพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ด้วย google classroom ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [151]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 -30 ก.ค.63 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [182]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี AI ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี
เข้าชม : [158]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [153]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [158]
30 / ก.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ รุ่นที่ 2 ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [67]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IOT (Internet of Things)
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร IOT (Internet of Things) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เข้าชม : [121]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรทางการศึกษาด้วย Google calssroom
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคคลากรทางการศึกษาด้วย Google calssroom ระว่างวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [126]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ณ กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [137]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบออนไลน์และออฟไลน์
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบออนไลน์และออฟไลน์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [142]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน” (ออนไลน์-ออฟไลน์)
เข้าชม : [140]
28 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน”
เข้าชม : [69]
5 / เม.ย. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [160]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
COVID-19 ไวรัสตัวร้ายที่ใครๆต้องรู้
COVID-19 ไวรัสตัวร้ายที่ใครๆต้องรู้
เข้าชม : [177]
24 / มี.ค. / 2563 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [186]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี