[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 40 ชม. วิชา “การทำตะกร้าเชือกมัดฟาง”
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 40 ชม. วิชา “การทำตะกร้าเชือกมัดฟาง”
เข้าชม : [125]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. วิชา “การทำดอกกุหลาบจากเส้นพลาสติก”
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. วิชา “การทำดอกกุหลาบจากเส้นพลาสติก” หลักสูตร 5 ชม. ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม : [125]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้าน
งานมหกรรมอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้าน ณ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม : [144]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. วิชา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง”
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. วิชา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง” หลักสูตร 5 ชม. ณ กศน.ตำบลบางกะไชย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม : [135]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม : [138]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 40 ชม. วิชา “การเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง”
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 40 ชม. วิชา “การเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง”
เข้าชม : [132]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการมหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชนตำบลเกาะเปริด
โครงการมหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชนตำบลเกาะเปริด วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปริด
เข้าชม : [109]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวเด่น
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ บ้านพลิ้ว หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว
เข้าชม : [125]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดจันทบุรี
โครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25 - 27 มกราคม 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ 1
เข้าชม : [114]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. (กลุ่มสนใจ) วิชาการเข้าช่อดอกไม้จันทน์
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. (กลุ่มสนใจ) วิชาการเข้าช่อดอกไม้จันทน์ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ วัดคลองยายดำ
เข้าชม : [106]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม เพื่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โครงการจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม เพื่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันที่ 8 - 9 มกราคม 2561 ณ วัดหนองชิ่ม วัดสถาพรพัฒนาราม และโรงเรียนบ้านอีมุย
เข้าชม : [119]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวเด่น
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และงานกาชาดจันทบุรี
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และงานกาชาดจันทบุรี
เข้าชม : [118]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐในชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ”
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐในชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ” วันที่ 4 มกราคม 2561 ครั้งที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ ณ วัดสระบาป วันที่ 25 มกราคม 2561 ครั้งที่ 2
เข้าชม : [108]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต กองทุนหมูบ้าน หมู่ 5 ต.เกาะเปริด
เข้าชม : [114]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมสอนเสริมปรองดองสามัคคีตามนโยบายประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
กิจกรรมสอนเสริมปรองดองสามัคคีตามนโยบายประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
เข้าชม : [111]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่ 4 ตำบลบางสระก้า
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่ 4
เข้าชม : [115]
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัญจรปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน
โครงการสัญจรปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน
เข้าชม : [101]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วัดบางกะไชย
เข้าชม : [125]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ตำบลบางกะไชย
เข้าชม : [121]
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วัดชากใหญ่
เข้าชม : [116]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
19/5 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-394-34404 
โทรสาร  0-394-34404  nfe.laemsing@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี