[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน มีเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และมีหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี  การแบ่งการปกครอง   ได้แบ่งเป็น 2 เขตเทศบาลการปกครองออกเป็น   10  หมู่บ้าน  ดังนี้  

****  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลมะขาม  รวม  1  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บางส่วน

ชุมชนตลาดล่าง                      มีจำนวนครัวเรือน         320     ครัวเรือน

     ชุมชนหนองไก่เถื่อน                มีจำนวนครัวเรือน         179     ครัวเรือน

     ชุมชนหนองแฟบ                     มีจำนวนครัวเรือน         250     ครัวเรือน

                                           รวมทั้งสิ้น    มีจำนวนครัวเรือน         969     ครัวเรือน

 *** จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเต็มบางส่วนจำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1            บ้านมะขาม                    มีจำนวนครัวเรือน         1,091   ครัวเรือน

หมู่ที่ 2            บ้านทุ่งดินเหนียว          มีจำนวนครัวเรือน           151     ครัวเรือน

หมู่ที่ 3            บ้านหนองอ้อ                มีจำนวนครัวเรือน           324     ครัวเรือน

หมู่ที่ 4            บ้านท่าหลวงล่าง          มีจำนวนครัวเรือน           104     ครัวเรือน

หมู่ที่ 5            บ้านท่าหลวงล่าง          มีจำนวนครัวเรือน           105     ครัวเรือน

                      หมู่ที่ 6            บ้านเกาะสาน                มีจำนวนครัวเรือน           131     ครัวเรือน

                      หมู่ที่ 7            บ้านบางจะอ้าย             มีจำนวนครัวเรือน           171     ครัวเรือน

                      หมู่ที่ 8            บ้านพญาล่าง                มีจำนวนครัวเรือน           101     ครัวเรือน

                      หมู่ที่ 9            บ้านหนองอ้อล่าง           มีจำนวนครัวเรือน           372     ครัวเรือน

                      หมู่ที่ 10          บ้านท่าระม้า                  มีจำนวนครัวเรือน           184     ครัวเรือน

                                                   รวมทั้งสิ้น      มีจำนวนครัวเรือน         2,734   ครัวเรือน

รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ตำบลมะขาม มีจำนวน   3,703  ครัวเรือนจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชาการ  2562

จำนวนชาย

จำนวนหญิง

รวม

1

บ้านมะขาม

2,060

1,686

1,721

3,407

2

บ้านทุ่งดินเหนียว

151

170

182

352

3

บ้านหนองอ้อ

324

360

372

732

4

บ้านท่าหลวงล่าง

104

153

183

336

5

บ้านท่าหลวงล่าง

105

146

165

311

6

บ้านเกาะสาน

131

152

177

329

7

บ้านบางจะอ้าย

171

244

268

512

8

บ้านพญาล่าง

101

172

148

320

9

บ้านหนองอ้อล่าง

372

388

399

787

10

บ้านท่าระม้า

184

267

288

555

รวม

3,703

3,738

3,903

7,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากร

 

 

                      ประชากรทั้งสิ้น  7,641  คน  แยกเป็น  ชาย  3,738  คน   หญิง  3,903 คน    
 เข้าชม : 483
 
 
กศน.ตำบลมะขาม
262 หมุ่ 1  ตำบลมะขาม   อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   087-8333132 
โทรสาร  0-39389443-4 payup1234tom@gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin