[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

แหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี

เมื่อปี่ พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้ขึ้นอีกจำนวนมาก จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผลซึ่งมีลำคลองผ่านในพื้นที่เขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109 ไร่ เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์ของราษฎร

ในปี 2524 ทรงมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการฯ ให้ตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล" ไว้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่สวนไม้ผล 60 ไร่ แหล่งน้ำ 12 ไร่ และพื้นที่ว่างเปล่าอีก 37 ไร่ โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และให้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดต่อไป

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี มีพันธกิจในการบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาผลผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ดิน-น้ำ-ป่า ให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เกษตร

ที่อยู่

บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 039 373 136เข้าชม : 2704


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) 2 / ก.พ. / 2557
      สวนสมุนไพรจันทบุรี 31 / ม.ค. / 2557
      ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 12 / ม.ค. / 2557


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม 
255 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์  0- 3938-9443 โทรสาร  0-3938-9443
E-mail : makham.nfe@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03