[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

15 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพัฯธ์เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
ประชาสัมพัฯธ์เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
2 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ \"โทษของกัญชาและยาเสพติด\"
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ \"โทษของกัญชาและยาเสพติด\"
7 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ 13/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ลงวัยนที่ 23 มิถุนายน 2565
การปฏิบติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ 13/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ลงวัยนที่ 23 มิถุนายน 2565
7 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย
ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย
6 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(โควิด-19) (ศบค.) ที่ 13/2565
การปฏิบติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ 13/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ลงวัยนที่ 23 มิถุนายน 2565
6 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดลวดลายผ้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดลวดลายผ้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
27 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารวิชาการและสื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสำนักมาตรฐานการศึกษาและพํมนาการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน
เอกสารวิชาการและสื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสำนักมาตรฐานการศึกษาและพํมนาการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน
27 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2565 กศน อำเภอมะขาม
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2565 กศน อำเภอมะขาม
27 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565
27 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ศาลาหมู่บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 ตำบลฉมันอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ศาลาหมู่บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 ตำบลฉมันอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
27 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น(RB.T.C) ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น(RB.T.C) ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
14 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
14 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
14 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ)
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ)
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครรอบที่ 4 วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เปิดรับ 11 พ.ค. - 15 มิ.ย. 65
รับสมัครรอบที่ 4 วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เปิดรับ 11 พ.ค. - 15 มิ.ย. 65
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองท้องที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองท้องที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทางทะเล และ เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดจันทบุรี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทางทะเล และ เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดจันทบุรี
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ \"จดหมายข่าว กศน.\" ฉบับที่ 3/2565
ประชาสัมพันธ์ \"จดหมายข่าว กศน.\" ฉบับที่ 3/2565
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล \"ประชาบดี\" ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล \"ประชาบดี\" ประจำปี 2565
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม 
255 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์  0- 3938-9443 โทรสาร  0-3938-9443
E-mail : makhamnfc@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03