[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

 


นายชำนาญ  แจ่มจำรัส

 ตำแหน่ง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดจันทบุรี

 

บุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

 

นายยศวัจน์ รัตนนิกรเจริญ
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์กลุ่มสนับสนุน 3

 

นางสาวจุฑารัตน์  วิบูลย์ศุภผล

ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง

 

นางสาวว่านทิพย์  เพาะปลูก

ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง

แผนที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

 
 

ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

 

..๒๔๙๗   เริ่มตั้งโดยเช่าบ้านนายอมร  ผลประเสริฐเป็นทำการชั่วคราวมีนายกสม สาคริกานนท์  เป็นบรรณารักษ์

..๒๔๙๙   กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ งบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเอกเทศชั้นเดียว                      

                     ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง (หลังเดิม)

..๒๕๐๕    ย้ายมาอยู่ที่หอประชุมทองใหญ่อนุสรณ์ โดยต่อเติมส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุ..๒๕๑๗   นายกสม สาคริกานนท์ ลาออกจึงไม่มีผู้

                       ดูแลหน่วยงานอื่นจึงขอเข้าใช้อาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการ

..๒๕๑๙    กองการศึกษาผู้ใหญ่ บรรจุเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ๑ คน และ นักการภารโรง ๑ คน ห้องสมุดจึงปรับปรุงใหม

 ..๒๕๒๐   หน่วยงานต่าง ๆ ย้ายไป ห้องสมุดได้ทำการปรับปรุงและขยายกว้างกว่าเดิม

..๒๕๒๓   นายแดง วงศ์กล้าหาญ ได้บริจาคเงินสมทบสร้างห้องสมุด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)

                      จึงสมทบกับเงินงบประมาณ,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  จัดสร้างตามแบบของกรมสามัญศึกษา

                      จัดสร้างตามแบบของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่ดินและอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก เนื้อที่ ๒๐x๒๐ ตารางเมตร

                     เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาค  จึงตั้งชื่ออาคาร   "อาคาร แดง - รัญจวน วงศ์กล้าหาญ"

 ..๒๕๒๖    ทางราชการได้โอนห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษานอก

                       โรงเรียนจังหวัดจันทบุรี                  

..๒๕๕๒   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีอยู่ในความดูแลของศูนย์ กศน. อำเภอเมืองจันทบุรี

 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร 039-312744   http : //chan.nfe.th/noung_lib

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.0