[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

เขตการปกครอง 

 

               ประชากร 

          จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,615 แยกเป็นชาย 2,255 คน หญิง 2,360 คน จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด 1,334 หลังคาเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านทุ่งบอน

146

162

308

95

2

บ้านคลองเวฬุ

199

215

125

414

3

บ้านมะทาย

100

81

181

55

4

บ้านนาไทร

201

219

420

109

5

บ้านหนองสลุด

278

273

551

140

6

บ้านทัพนคร

348

369

717

171

7

บ้านโป่งโรงเซ็น

120

152

272

77

8

บ้านหินลาด

237

261

498

160

9

บ้านคลองขวางพัฒนา

136

137

273

93

10

บ้านทุ่งด่าน

151

146

297

95

11

บ้านอกพกพัฒนา

124

144

268

84

12

บ้านคลองเวฬุ

215

201

416

130

รวมทั้งสิ้น

2,255

2,360

4,615

1,334

                ศาสนา

ศาสนา

ชาย (คน)

%

หญิง (คน)

%

รวม (คน)

%

พุทธ

2,242

99.42

2,339

99.11

4,581

99.26

คริสต์

2

0.09

3

0.13

5

0.11

อิสลาม

-

-

-

-

-

-

ซิกส์

-

-

-

-

-

-

ฮินดู

1

0.04

-

-

1

0.02

อื่นๆ

10

0.44

18

0.76

28

0.61

รวม

2,255

100

2.360

100

4,615

100

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา

ชาย (คน)

%

หญิง (คน)

%

รวม (คน)

%

ไม่เคยศึกษา

122

5.41

166

7.03

288

6.24

อนุบาล / เด็กเล็ก

56

2.48

75

3.18

131

2.84

ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

76

3.37

100

4.24

176

3.81

จบระดับประถมศึกษา

( ป.4, ป.6, ป.7)

1,180

52.3

1,242

52.63

2,422

52.48

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

( มศ.1-3, ม.1-3)

374

13.22

259

10.97

693

15.02

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

( มศ.4-5, ม.4-5, ปวช.)

298

13.22

259

10.97

557

12.07

อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า

51

2.26

53

2.25

104

2.25

ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า

91

4.04

143

6.06

234

5.07

สูงกว่าปริญญาตรี

7

0.31

3

0.13

10

0.22

รวม

2,255

100

2,360

100

4,615

100

 เข้าชม : 601
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปัถวี
ในบริเวณวัดจันทร์แสงศรี หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin