[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) มี ๑๐ ประเทศ

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 
   กลับหน้าหลัก


ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การเพาะเห็ด

อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(การเพาะเห็ดนางฟ้า)
--------------------------------------------------------
1. ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ดนางฟ้า)
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบายข้อที่ 1 นโยบายต่อเนื่อง
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
1) มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
3)มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนทางไกล และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. หลักการและเหตุผล
.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึงความประมาณ ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ ซึ่งสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์ ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร  นักเรียน  ชุมชน  ในการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์  โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน  พอควรต่อการมีผลกระทบอันเกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม โดยการบูรณาการ  ในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน  ให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป
 
 
/4.วัตถุประสงค์..........
 
4. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการทำก้อนเห็ด แปรรูปเห็ด และทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดภาระหนี้สิน
-    เพื่อดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง
 
5. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ
                         -   กลุ่มประชาชนตำบลพลิ้ว            จำนวน 20 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
-       ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย รู้วิธีการเพาะเห็ด แปรรูปเห็ด และการทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
-       ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
6. วิธีดำเนินการ
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่ม เป้าหมาย
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลา
งบ ประมาณ
-    อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า แปรรูปเห็ด และการทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
-    ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า
แปรรูปเห็ด และการทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
-    เพื่อให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า แปรรูปเห็ด และการทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
-    เพื่อฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟาง แปรรูปเห็ด และการทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
 
ประชาชนตำบล
 พลิ้ว
20 คน
ศูนย์เรียนรู้ ตำบลพลิ้ว หมู่ 1
21 ธันวาคม 2555
10,000 บาท
/7.วงเงินงบประมาณ.......
 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
จากเงินงบประมาณ ประจำปี  2556 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4       งบดำเนินงาน (เศรษฐกิจพอเพียง)  เป็นเงิน 10,000 บาท
·     ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม. x  200บาท                                   เป็นเงิน   1,000 บาท
·     ค่าวัสดุฝึก                                                                    เป็นเงิน   9,000 บาท
                                                                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 บาท
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.55)
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.56)
ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.56)
ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.56)
-    อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟาง แปรรูปเห็ด และการทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
-    ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟาง แปรรูปเห็ด และการทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด
 
10,000 บาท
 -
 
-
 
-
 
 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์ โดยมี
1. นางสาวณิชากร ผลบุญ              ที่ปรึกษา
2. นางสาวปฏิญญา ผ่องแผ้ว           หัวหน้าโครงการ
3. นางสาวอาภรณ์ ศรีแสงทอง         ผู้ช่วยโครงการ
10. เครือข่าย
-                                                             องค์กรนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมสิงห์
-                                                             ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลพลิ้ว หมู่ 1
-                                                             ผู้นำชุมชน
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
-             โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-             โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
-             โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
/12. ผลลัพธ์................
 
 
12. ผลลัพธ์
-            กลุ่มเป้าหมาย รู้วิธีการเพาะเห็ดฟางและปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางได้
-            กลุ่มเป้าหมาย นำไปประกอบเป็นอาชีพได้
 
13. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs)
-                  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่วางไว้
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
-             ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ความพึงพอใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 
14. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
14.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
14.2 นิเทศติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการ
 
 
 
 
   ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ
 
 
 
                      (นางสาวปฏิญญา ผ่องแผ้ว)                             (นางสาวอาภรณ์ ศรีแสงทอง)
                             ครู กศน.ตำบล                                                 ครูคศ.1
 
 
ผู้อนุมัติโครงการ
 
 
 
(นางสาวณิชากร ผลบุญ)
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
 

เข้าชม : 20890

ภูมิปัญญาชาวบ้าน 5 อันดับล่าสุด

      การแปรรูปเห็ด 25 / มิ.ย. / 2556
      การเพาะเห็ด 25 / มิ.ย. / 2556


กศน.ตำบลพลิ้ว 
ตั้งอยู่เลขที่ 19/4 หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 089-6082954 E-mail :Tonphelo
@hotmail.com 
facebook  กศน.ตำบลพลิ้ว

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin