[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

อำเภอโป่งน้ำร้อน

คำขวัญประจำอำเภอ

มะละกอพันธุ์ดี  ลิ้นจี่ชื่นใจ  ลำไยหวาน  กระวานหอม พร้อมน้ำพุร้อน

ย้อนมนุษย์โบราณ สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า  ล่องนาวาชมทิวทัศน์ ตลาดนัดชายแดน

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอโป่งน้ำร้อน

                มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   (   รัชกาลที่ 5   )  ได้มอบหมายให้  พระองค์ชายนำกองทัพจากกรุงเทพมหานครไปปราบพวกแขก ซึ่งก่อการจราจลที่หัวเมืองพระตระบอง ซึ่งอยู่ในความปกครองของประเทศไทยในสมัยนั้น          พระองค์ชายทรงนำกองทัพจากกรุงเทพมหานครไปตั้งค่ายพักที่บ้านหลวงภักดี (  เก  ) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมานะ อุตสาหะอยู่เสมอ  พระองค์เจ้าชายจึงได้เสนอให้เลื่อนยศและฐานันดรศักดิ์เป็น พญากัมพุชพนมระดมภักดี และตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านหลวง ( มะขาม )

                ในปี พ.ศ. 2445 บ้านพญากัมพุชได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอกัมพุช และในปี    พ.ศ.  2494 ขุนประสงค์สุขการี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาเห็นว่า  ที่ตั้งกิ่งอำเภอเดิมไม่เหมาะสมเพราะขาดแคลนน้ำ  จึงย้ายไปตั้งที่บ้านโป่งน้ำร้อน  ซึ่งเป็นหมู่ที่ 3 ของตำบลโป่งน้ำรอน    และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง  เนื่องจากในท้องที่หมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำร้อนอยู่แห่งหนึ่ง อยู่ใกล้ลำคลองซึ่งเรียกกันว่า โป่ง จึงเรียกผสมกันว่า โป่งน้ำร้อน และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2494  เป็นต้นมา

                ในปี พ.ศ. 2496 ฯ พณ ฯ โกเดช เดชปฏิยุทธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางตรวจราชการและได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ตั้งอำเภอไม่สามารถขยายให้เจริญขึ้นได้      โดยที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินจากจังหวัดจันทบุรีไปยังสระแก้ว   ซึ่งผ่านหมู่บ้านทับไทร  ตำบลทับไทร   อำเภอโป่งน้ำร้อน จึงสั่งการให้หาที่ดินเตรียมไว้เพื่อก่อสร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่ริมถนนสายจันทบุรี สระแก้ว

                ในปีพ.ศ. 2506  ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นอาคารไม้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นอาคารไม้  2  ชั้น  ในวงเงิน  3000,000 บาท      บริเวณสถานที่ริมถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว  ที่บ้านทับไทร  หมู่ที่  1 ตำบลทับไทร  โดยย้ายที่ทำการอำเภอเดิมมาอยู่ที่แห่งใหม่  ตั้งแต่วันที่  22  เมษายน 2508

                ในปลายปี  พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง     กระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน  6,590,000  บาท  เพื่อก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540   และได้ใช้ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่  22  สิงหาคม  2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอโป่งน้ำร้อน อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ระยะทาง  42  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  276 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อแนวชายแดนประเทศประเทศกัมพูชา   ประมาณ  69   กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ   927.29     ตารางกิโลเมตร    หรือ   623,306.28   ไร่  อำเภอโป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ทางตะวันออกของภาค

มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                อำเภอสอยดาว

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                อำเภอบ่อไร่  ( จังหวัดตราด)  อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                จังหวัดพระตะบองและเมืองไพลิน ( ประเทศกัมพูชา )

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                อำเภอเขาคิชฌกูฏ

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบประมาณ  85% ของพื้นที่อำเภอ  หรือประมาณ  691.48  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ  12 %   หรือประมาณ  97.62 ตารางกิโลเมตร  ภูเขาที่สำคัญ   คือเขาสอยใต้  พื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็น  3% ของพื้นที่  มีคลองโป่งน้ำร้อน  คลองเครือหวาย      และคลองพระพุทธ      แหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญได้แก่  อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ  เก็บน้ำได้ประมาณ   72    ล้านลูกบาศก์เมตร

ลักษณะด้านภูมิอากาศ

อำเภอโป่งน้ำร้อน มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู

ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม   ถึงเดือน   มิถุนายน

ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฏาคม   ถึงเดือน   ตุลาคม

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน   กุมภาพันธ์

 การเมืองการปกครอง

การปกครองท้องที่

          เขตการปกครอง

อำเภอโป่งน้ำร้อน แบ่งการปกครองเป็น  5  ตำบล  มีหมู่บ้านจำนวน 47  หมู่บ้าน  ดังนี้

1. ตำบลทับไทร              จำนวน                9        หมู่บ้าน

2. ตำบลโป่งน้ำร้อน         จำนวน              13        หมู่บ้าน

3. ตำบลหนองตาคง       จำนวน               10        หมู่บ้าน

4. ตำบลเทพนิมิต           จำนวน                8        หมู่บ้าน

5. ตำบลคลองใหญ่        จำนวน                 7        หมู่บ้าน

 การปกครองท้องถิ่น

อำเภอโป่งน้ำร้อน  มีองค์กรสำคัญ  ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบล              จำนวน           3          แห่ง

เทศบาลตำบล                            จำนวน            3          แห่ง

จำนวนหมู่บ้าน                            จำนวน           47         หมู่บ้าน

จำนวนประชากร                          จำนวน    36,705         คน

มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน    4   แห่ง

1.       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอโป่งน้ำร้อน

2.       สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโป่งน้ำร้อน

3.       ธนาคารกรุงไทย

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสอยดาว

ลักษณะประชากร

ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร    มิถุนายน  2551  รวม  36,705 คน  แบ่งเป็น 
                               
ชาย        18,773   คน 

หญิง      17,932    คน 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  36.80  คน  :  ตารางกิโลเมตร

 ประชากรสามารถแยกรายตำบลได้ดังนี้

ลำดับที่

ตำบล

จำนวนประชากร ( คน )

1

ทับไทร

4,078

2

โป่งน้ำร้อน

8,806

3

คลองใหญ่

4,011

4

หนองตาคง

8,111

5

เทพนิมิต

4,754

  โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่ในอำเภอ

ด้านโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์                จำนวน      1       แห่ง

มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี  1  แห่ง

ด้านแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  3  แห่ง

1. อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ 

2. อ่างเก็บน้ำคลองโป่งน้ำร้อน

3. อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย 

บริการด้านสังคม

1. ด้านการศึกษา

1.  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

                โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                                      จำนวน       24      แห่ง

                โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ขยายโอกาส                                จำนวน        1      แห่ง

                โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                                                       จำนวน         3      แห่ง

2.  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา                                                เอกชน                                                                                                                         

                โรงเรียนเอกชน                                                                       จำนวน         1      แห่ง       

3. สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

               จำนวน         1        แห่ง

2.  ด้านความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจ           จำนวน         2      แห่ง

                2.1    สถานีตำรวจโป่งน้ำร้อน

                2.2    สถานีตำรวจบ้านแปลง

3.   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

วัดและสำนักสงฆ์                                               จำนวน                                   16           วัด

ตำบลทับไทร

1.  วัดชะแมบ  หมู่ที่  6  ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

2.  วัดดงจิก  หมู่ที่  5 ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

3. วัดทับไทร  หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

4. วัดทุ่งกร่าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

5. วัดน้ำเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

6. วัดพังงอน หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

ตำบลโป่งน้ำร้อน

1. วัดคลองตาคง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

2. วัดสามสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

ตำบลหนองตาคง

1.       วัดคลองคต  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

2.       วัดนนท์ประชานุกูล  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

3.       วัดบ้านจางวาง   หมู่ที่2   ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

4.       วัดโพธาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

ตำบลเทพนิมิต

1.       วัดบึงชนัง  หมู่ที่ 3   ตำบลเทพนิมิต  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

2.       วัดป่าเทพนิมิต  หมู่ที่ 2   ตำบลเทพนิมิต  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

 ตำบลคลองใหญ่

1.       วัดผักกาด  หมู่ที่ 3   ตำบลคอลงใหญ่  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

2.       วัดมหาคงคาราม  หมู่ที่ 6   ตำบลคอลงใหญ่  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ด้านการเกษตร

อาชีพหลักของประชากรในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน คืออาชีพการเกษตร ได้แก่ ทำไร่  ทำสวน  ซึ่งมีพื้นที่ การเกษตร   245,486   ไร่   ครอบครัวเกษตรกร  5,527  ครอบครัว  อาชีพเสริม ได้แก่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  พืชเศรษฐกิจสำคัญ  ได้แก่

                   1.  ลำไย                                16,514   ไร่

                2. ทุเรียน                               15,449   ไร่

                3. ข้าวโพด                             25,591   ไร่

                4.  มันสำปะหลัง                     109,275  ไร่

 

ด้านอุตสาหกรรม

                การอุตสาหกรรมของอำเภอโป่งน้ำร้อน  ปัจจุบันมีโรงงาน  จำนวน  3   แห่ง  ดังนี้

1.       ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โรงแป้งสหสินวัฒนา  หมู่ที่  1  ตำบลทับไทร    อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

2.       โรงโม่หินสหศิลาแก้ว หมู่ที่  4 ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน    จังหวัดจันทบุรี

3.        บริษัทรอยัลมาสเตอร์ ( ประเทศไทย ) หมู่ที่  1   ตำบล คลองใหญ่    อำเภอโป่งน้ำร้อน    จังหวัดจันทบุรี

 

ด้านการท่องเที่ยว

สถานที่บริการที่พัก

1. โรงแรมสอยดาวไฮแลนด์

2. โรงแรมอิงดาว ฮิลล์ รีสอร์ท

3. โรงแรมสินทิพย์  การ์เด้นท์

4. วังขอนชาเลต์

5. พญากัมพุชรีสอร์ท

 แหล่งท่องเที่ยว

1. ตำบลทับไทร  ได้แก่     สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  น้ำตกทุ่งกร่าง  น้ำตกหินดาด 

อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ

2. ตำบลโป่งน้ำร้อน  ได้แก่     บ่อน้ำพุร้อน  ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน

3.  ตำบลคลองใหญ่   ได้แก่     ตลาดค้าชายแดนไทย กัมพูชา ช่องบ้านผักกาด แหล่งมนุษย์โบราณ

4.  ตำบลหนองตาคง ได้แก่     แหล่งมนุษย์โบราณบ้านคลองบอน  จุดชมวิวและถ้ำเขาแก้ว

5.  ตำบลเทพนิมิต  ได้แก่      ตลาดค้าชายแดนช่องบ้านแหลม

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโป่งน้ำร้อน

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี 22140
 
โทรศัพท์ 0-3936-0299  0-3944-7382
 
โทรสาร  0-3944-7382  E-mail : pongnamron@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03