[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

                            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโป่งน้ำร้อน   ตั้งอยู่ เลขที่  154 / 3      
หมู่ที่  
ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร. 9   ตำบลทับไทร   อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  22140 
โทรศัพท์  0-3936-0299
โทรสาร  0-3944-7382
อีเมล์ pongnamron @ gmail.com

 2. สังกัด

                                สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

3.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโป่งน้ำร้อน   เดิมได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันที่   27   สิงหาคม 2536    ในนามของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโป่งน้ำร้อน        เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง   

ปัจจุบันได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาใหม่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551       ชื่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโป่งน้ำร้อน   
ผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน      จำนวน  2
  คน  ดังนี้

                 1. นายนพดล  วิวิธจินดา                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – 2548

                2. นายพินิจ  ยฆะเสม                       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน


 

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอโป่งน้ำร้อน

ปรัชญา

" ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย "

วิสัยทัศน

" มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต เพื่อบริการด้านเทคโนโลยี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและอยู่ร่วมกันในสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "


 บุคคลากร

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโป่งน้ำร้อน

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี 22140
 
โทรศัพท์ 0-3936-0299  0-3944-7382
 
โทรสาร  0-3944-7382  E-mail : pongnamron@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03