เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :

 

SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
เงินกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน

 

 

 

ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

 

..๒๔๙๗   เริ่มตั้งโดยเช่าบ้านนายอมร  ผลประเสริฐเป็นทำการชั่วคราวมีนายกสม สาคริกานนท์   เป็นบรรณารักษ์

..๒๔๙๙   กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ งบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเอกเทศชั้นเดียว ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง (หลังเดิม)

..๒๕๐๕    ย้ายมาอยู่ที่หอประชุมทองใหญ่อนุสรณ์ โดยต่อเติมส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุ..๒๕๑๗   นายกสม สาคริกานนท์ ลาออกจึงไม่มีผู้ดูแลหน่วยงานอื่นจึงขอเข้าใช้อาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการ

..๒๕๑๙    กองการศึกษาผู้ใหญ่ บรรจุเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ๑ คน และ นักการภารโรง ๑ คน ห้องสมุดจึงปรับปรุงใหม

..๒๕๒๐   หน่วยงานต่าง ๆ ย้ายไป ห้องสมุดได้ทำการปรับปรุงและขยายกว้างกว่าเดิม

..๒๕๒๓   นายแดง วงศ์กล้าหาญ ได้บริจาคเงินสมทบสร้างห้องสมุด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) จึงสมทบกับเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วนจัดสร้างตามแบบของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่ดินและอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก เนื้อที่ ๒๐x๒๐ ตารางเมตร เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาค จึงตั้งชื่ออาคาร   "อาคาร แดง - รัญจวน วงศ์กล้าหาญ"

..๒๕๒๖    ทางราชการได้โอนห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษานอก  โรงเรียนจังหวัดจันทบุรี                  

..๒๕๕๒   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีอยู่ในความดูแลของศูนย์ กศน. อำเภอเมืองจันทบุรี

 

แผนที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี