เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :

 

SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
เงินกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน

 

 

 

การให้บริการ
ห้องประชาชนจังหวัดจันทบุรี

 • บริการ Internet
 • บริการสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 • บริการสอนใช้ Internet cai และเรียนรู้ computer ด้วยตนเอง
 • บริการสื่อโสตฯ เรียนรู้คอมพิวเตอร์
 • บริการการอ่านหนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร เรืองสั้น เรื่องแปล
  นวนิยาย วิชาการ เรื่องสั้ง เรื่องแปล
 • บริการสื่อการศึกษานอกโรงเรียน
 • บริการสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริการให้ยืมหนังสือประเภทต่างๆ (ยกเว้นหนังสืออ้างอิง)
 • บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม