[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกสิกรรมธรรมชาติ
บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  
  
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชำปลาไหล หรือ สวนเกษตรอินทรีย์ผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธ์  เป็นศูนย์รวมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  ทั้งในและต่างประเทศพื้นที่ 33 ไร่ ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง มะขาม  มีการปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระวาน ชะพลู กานพลู หน่อแดง ว่านสาวหลง ตะไคร้หอม มีการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น หญ้างูแดง หญ้ารามพระอินทร์  ใช้เป็นกลอุบายให้แมลงกินไม่รบกวนพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม้ผลต่าง ระดับในพื้นที่เดียวกันเรียกว่า "ครอบครัวผลไม้" เป็นการประหยัดน้ำ ปุ๋ย ใช้สารสกัดจากธรรมชาติขับไล่แมลง และบำรุงต้นพืช   จึงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ให้เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานการทำกสิกรรมธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 วัน 3 คืน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการกสิกรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ หลาก หลาย คลอบคลุมพื้นฐานการดำเนินวิถีชีวิตของเกษตรกร
 


เข้าชม : 1819
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD