[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

  

9 / ต.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563
การประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563
26 / ก.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการประชุมวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)
โครงการประชุมวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)
11 / ก.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน เข้าร่วมโครงการ สร้างและเสริมสร้างควาทเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ร้
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน เข้าร่วมโครงการ สร้างและเสริมสร้างควาทเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ร้
11 / ก.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วม การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธ
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วม การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธ
30 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
วิชาการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง
วิชาการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง
25 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นาวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดโครงการฝึกอบรม ชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบ่อพุ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 6 ชม. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นาวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดโครงการฝึกอบรม ชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบ่อพุ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 6 ชม. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต
25 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
21 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การทำเจลล้างมือให้ปลอดภัยจากโคโรน่า (COVID-19 )
การทำเจลล้างมือให้ปลอดภัยจากโคโรน่า (COVID-19 )
13 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการฝึกอบรมการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางธารทิพย์ สัจวาที ครู กศน.ตำบลเขาแก้ว จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากชิคุนกุนยา
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางธารทิพย์ สัจวาที ครู กศน.ตำบลเขาแก้ว จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากชิคุนกุนยา
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ
โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตร การดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากโรคชิ
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตร การดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากโรคชิ
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ประภาโส ครู กศน.ตำบลตะกาดเง้า จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตร การดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากโรคชิคุน
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ประภาโส ครู กศน.ตำบลตะกาดเง้า จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตร การดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากโรคชิคุน
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ และ นางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ และ นางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
ายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตร การดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากโรคชิค
ายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตร การดูแลป้องกันและควบคุมตนเองจากโรคชิค
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ สุขล้วน ครู กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 และ 9 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งเบญจา อำ
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ สุขล้วน ครู กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 และ 9 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งเบญจา อำ
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ สุขล้วน ครู กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดกิจกรรม หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรอาหารว่างเพือส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านนำ้ใส ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จันทบ
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ สุขล้วน ครู กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดกิจกรรม หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรอาหารว่างเพือส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านนำ้ใส ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จันทบ
10 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
4 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD